AIS AI50 SIMRAD TRANSCEIVER

8.6.4. AIS AI50 SIMRAD TRANSCEIVER

Funkcje poszczególnych klawiszy:
 1. 8-kierunkowy Track-Pad
 2. ENTER/MENU
 3. INFO/STATUS
 4. HOME/DSC
 5. PWR / jasność
 6. VIEW/DISPLAY
 7. TRACK//CLR TRK
 8. ZOOM OUT
 9. ZOOM IN
Dla wywołania funkcji danego klawisza opisanej kolorem białym służy krótkie przyciśnięcie. Dla wywołania funkcji opisanej kolorem czerwonym klawisz należy przycisnąć i przytrzymać na dłuższą chwilę.
Krótkie przyciśnięcie na około 0.25 sekund załącza urządzenie.
W trybie pracy krótkie przyciśniecie zmienia cyklicznie jasność ekranu.
Przyciśnięcie i przytrzymanie na około 2 sekundy wyłącza system.

TRACK PAD:

W trybie wyświetlania: Track Pad służy do pozycjonowania kursora na ekranie.
W trybie wyboru z menu: Strzałki do góry i na dół służą do do podświetlenia pozycji menu; strzałka w prawo służy do wyboru pozycji menu lub do przejścia do kolejnych poziomów wyboru; pojedyncze przyciśnięcie strzałki w lewo cofa o jeden poziom menu, przyciśnięcie z przytrzymaniem strzałki w lewo zamyka tryb pracy w menu i powoduje powrót do trybu wyświetlania.
W trybie wprowadzania danych: Track Pad służy do podświetlania znaków zanim zostaną zatwierdzone klawiszem ENTER.

KLAWISZE ZOOM:

Krótkie przyciśnięcie zmienia skalę ekranu dookoła twojej pozycji bieżącej,
Przyciśnięcie z przytrzymaniem zmienia skalę ekranu dookoła pozycji kursora.

ENTER / MENU:

Przyciśnięcie w trybie wyświetlania wywołuje tryb „Menu”. W trybie „Menu” służy do wyboru pozycji menu. W trybie wprowadzania danych służy do zatwierdzania podświetlonych opcji.

INFO / STATUS:

Krótkie przyciśnięcie pozwala wyświetlić informację na temat statku zaznaczonego kursorem. Przyciśnięcie z przytrzymaniem wyświetla dane statku własnego.

TRACK / CLR TRACK:

Krótkie przyciśnięcie załącza/wyłącza śledzenie wybranego statku. Długie przyciśnięcie wymazuje wszystkie wyświetlane ślady.

HOME / DSC:

Centruje pozycję własnego statku w środku ekranu lub pozycji offsetu, jeżeli była ustawiona. Przyciśnięcie i przytrzymanie inicjuje połączenie DSC ze wskazanym kursorem statkiem.

VIEW / DISPLAY:

Krótkie przyciśnięcie przełącza sposób orientacji ekranu (HEDUP, NORTHUP, COGUP). Przyciśniecie z przytrzymaniem wyświetla w trybie tekstowym listę zaznaczonych jednostek i ich dane. W tym trybie krótkie przyciśnięcie pozwala zmieniać sposób sortowania listy.

 

WYBRANE FUNKCJE :

 

MENU ⇒ Display Mode Settings:

⇒ Coastline Details: załącza albo wyłącza pokazywanie zarysu linii brzegowej.
Uwaga: TO NIE JEST MAPA I NIE SŁUŻY DO NAWIGOWANIA.
⇒ Tracking Offset: włącza śledzenie kursu własnego statku w ten sposób, że pozycja własnej jednostki wędruje po ekranie, który jest przewijany, po dotarciu markera do krawędzi.
⇒ Display Offset: Przesuwa lokalizację położenia własnej jednostki do dolnej połowy ekranu (tylko w orientacji COG i HDG).
⇒ Show Range Rings: Włącza/wyłącza pokazywanie kręgów odległości.
 

MENU ⇒ Display Settings:

Opcja ta pozwala skonfigurować ustawienia ekranu: kolor, jasność i kontrast ekranu, kolor i intensywność podświetlenia klawiatury.
 

MENU ⇒ Favorities List:

Opcja ta umożliwia zarządzanie „listą wybranych jednostek” których pojawienie się w zasięgu UKF-ki spowoduje zaalarmowanie użytkownika.
 

MENU ⇒ Alarm Setup:

Daje możliwość aktywowania/wyłączania oraz ustawiania parametrów różnych rodzajów alarmowania:
 
⇒ Collision Alrms: urządzenie obsługuje cztery rodzaje alarmów ostrzegających o ryzyku kolizji:
 
 
 
 • CPA/TCPA: punkt i czas maksymalnego zbliżenia (CPA-Closest Point of Approach, TCPA – Time to CPA). Graniczną wartość CPA i TCPA ustawia użytkownik, po ich osiągnięciu następuje alarm
 • Guard Zone: pozwala zdefiniować strefę bezpieczeństwa wokół własnej jednostki, po przekroczeniu której system uaktywnia alarm,
 • Lost Vessel Alarm: po uaktywnieniu tej opcji system alarmuje operatora, gdy sygnał z jednostki śledzonej zaniknie na określony przedział czasu.
 • Favorites alarm: po uaktywnieniu tej opcji system ostrzega operatora, że w zasięgu UKF-ki pojawiła się jednostka z listy.