Organizacja załogi, życia i służby na statku

3. Organizacja załogi, życia i służby na statku
Niniejszy rozdział, jak również następny, stanowią uzupełnienie do odpowiednich rozdziałów regulaminu STS "Pogoria". Organizacja załogi statku została opisana w rozdziale 2 Regulaminu.
 
3.1. Struktura zarządzania
Zakres odpowiedzialności kadry i załogi stałej ilustruje tabela:
 
 
Funkcja podstawowa
Osobista odpowiedzialność
Funkcja przy zaokrętowaniu
Funkcja przy wyokrętowaniu
Starszy oficer
Przełożony załogi stałej
Wyposażenie w dokumenty, pomoce nawigacyjne, kasa statku
Szkolenie oficerów w zakresie obsługi statku i alarmów. Zakwaterowanie i podział na wachty
Opinie z rejsu, karty rejsu, rozliczenia finansowe
Oficer wachtowy
Przełożony wachty
Dowodzenie wachtą nawigacyjną, kotwiczną i gospodarczą
Szkolenie załogi w zakresie obsługi statku i alarmów
Nadzór nad pracą wachty
Starszy wachty
Asystent oficera wachtowego
Rozdział stanowisk i prac w ramach wachty
Asystuje oficerowi
Asystuje oficerowi
Mechanik i motorzysta
Utrzymanie ruchu urządzeń mechanicznych i elektrycznych
Bezpieczeństwo pracy w zakresie funkcji podstawowych, gospodarka wodą i paliwem
Zaopatrzenie w wodę, paliwo, części i materiały
Jak przy zaokrętowaniu
Bosman
Utrzymanie ruchu urządzeń pokładowych
Takielunek, antykorozja
Zaopatrzenie w materiały i części zamienne, pomoc starszemu oficerowi (pościel i materace)
Klar na pokładzie
i pod pokładem
Kucharz
Zaprowiantowanie
i wyżywienie
Czystość w magazynie żywności i kambuzie, terminowe wydawanie posiłków
Zaopatrzenie w prowiant i jego magazynowanie
Klar w kambuzie
i magazynie żywności
 
Na statku nie obowiązuje przyjęty w żeglarstwie podział obowiązków pomiędzy I, II, III i IV oficera. Dlatego w przypadku, gdy na statku jest pełna obsada (czterech oficerów) nazywamy ich oficerami wachty I, II, III i IV. Jeśli obsada oficerska jest niepełna - używamy określenia I, II lub III oficer, co nie ma nic wspólnego z hierarchią ich ważności, ani tradycyjnie związanymi z tymi funkcjami zakresami obowiązków.
 
3.2. Zachowanie na statku
 1. Zapasy wody są ograniczone. Używaj jej oszczędnie i naucz tego swoją wachtę. Należy bezzwłocznie zawiadomić mechanika o każdej zauważonej nieszczelności kranów lub innych elementów instalacji wodnej.
 2. Używanie toalet - nic, co nie przeszło przez zęby (poza papierem toaletowym) nie powinno znaleźć się w muszli. Muszle należy spłukiwać przynajmniej przez 5 sekund celem zminimalizowania ryzyka zatkania się spływu. Tej wody nie oszczędzamy - pochodzi zza burty.
 3. Palenie tytoniu pod pokładem jest absolutnie zabronione. Palenie na pokładzie jest dopuszczalne w odniesieniu do kadry i załogi stałej, aczkolwiek zaledwie tolerowane i niemile widziane. Załogę szkolną w wieku 15-25 lat obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 4. Spożywanie napojów alkoholowych jest zabronione w odniesieniu do załogi szkolnej. Załoga stała może spożywać napoje alkoholowe w czasie i ilości określonej przez kapitana. Zaleca się, aby alkohol nie był spożywany w obecności załogi szkolnej - wyjątek stanowią oficjalne przyjęcia na statku. Kategorycznie zabrania się posiadania i używania jakichkolwiek narkotyków i innych środków odurzających.
 5. Wydawane komendy, rozkazy i polecenia powinny być wykonywane niezwłocznie i dokładnie. Komendy powinny być powtarzane przez tego, do kogo są skierowane celem potwierdzenia. Należy, bowiem pamiętać, że od szybkości wykonania komendy lub rozkazu może zależeć bezpieczeństwo statku i załogi.
 6. Zbiórki należy ograniczyć do absolutnego minimum, w zasadzie do porannego apelu, jeśli nie wystąpi inna pilna potrzeba. Poza apelem wskazane jest przekazywanie informacji dla załogi przez oficerów wachtowych i starszych wacht.
 7. Należy stale pamiętać, ze oficer wachtowy stanowi dla załogi szkolnej przykład zachowania się na statku i poza nim. Trudno wymagać zachowania porządku na kojach i w pomieszczeniach komuś, kto nie utrzymuje porządku we własnej kabinie. Podobne przykłady można mnożyć w nieskończoność.
 8. Bezpieczeństwo przede wszystkim - należy bezwzględnie egzekwować zachowania zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa podanymi w Regulaminie STS "Pogoria" i niniejszym podręczniku.
 9. W dzień zejściówka rufowa przeznaczona jest wyłącznie dla mieszkańców kabin rufowych (oficerowie i załoga stała oraz mieszkańcy kabin cztero-osobowych). Pozostali korzystają w dzien z zejsciówki dziobowej. W nocy (w godzinach 2000-0800) oraz w trudnych warunkach żeglugi w dzień wszyscy korzystają z zejściówki rufowej.
 10. Mostek w morzu przeznaczony jest wyłącznie dla kapitana i oficera wachtowego. W kabinie nawigacyjnej powinien przebywać stale tylko asystent nawigacyjny w pozycji umożliwiającej obserwacje ekranów radarów, a okresowo oficer wachtowy w celu dokonania wpisów do dziennika i określenia pozycji. Stanowisko radiooperatora przeznaczone jest wyłącznie dla osób uprawnionych do obsługi radiostacji. Nikt nie powinien zatrzymywać się w zejściówce do kabiny nawigacyjnej.
 11. Część wachty nawigacyjnej, która aktualnie nie obsadza stanowisk można zwalniać grupowo do tzw. klasy, a pojedynczo - do mesy.
 12. Przyjętym jest wybijanie szklanek dzwonem okrętowym, co pół godziny zarówno w porcie jak i w morzu.
 13. Dla każdego rejsu ogłasza się pewien porządek korzystania z łazienek. I tak łazienka najbliższa rufy przeznaczona jest dla kapitana, oficerów i załogi stałej. Z łazienki tej oficer wachty gospodarczej powinien skorzystać przed pobudką całej załogi, a oficer obejmujący wachtę o godzinie 0800 - bezpośrednio po pobudce. Pozostałe łazienki przeznacza się do użytkowania dla mężczyzn lub kobiet w zależności od ich rozlokowania na statku. Zwykle łazienka w korytarzu podłużnym jest łazienką damską, a łazienka na dziobie - męską. Korzystanie z wszystkich łazienek do toalety porannej powinno zakończyć się do godziny 0900 w celu udostępnienia ich do sprzątania przez wachtę gospodarczą. Nie powinno się również używać łazienek do kąpieli po obiedzie do godziny 1600, kiedy to wachta gospodarcza przygotowuje pomieszczenia do przekazania następnej wachcie.
 14. Zabrania się wynoszenia na pokład naczyń i jedzenia. Wyjątkiem może być podanie napojów dla oficera wachtowego. Nie wolno również wynosić na pokład koców i pościeli za wyjątkiem sytuacji, gdy zarządzono trzepanie koców.
 15. Wachta gospodarcza sprząta wszystkie pomieszczenia dwa razy dziennie z tym, że przynajmniej raz dziennie są myte ściany w łazienkach, kambuzie i pentrze, podłogi pozostałych pomieszczeń oraz odkurzane są wykładziny podłogowe we wszystkich pomieszczeniach. Podłogi w łazienkach, kambuzie i pentrze należy myć dwa razy dziennie.
 16. W warunkach, kiedy statek nie ma przechyłu należy naczynia po obiedzie umyć i wyparzyć w zmywarce.
 17. Zakwaterowanie na statku planuje się w ten sposób, że kabiny - ośmioosobowa i jedna czteroosobowa oraz ewentualnie rękaw przeznacza się dla dziewcząt, a kubryki dla chłopców. Ponadto należy dążyć do sytuacji, aby członkowie jednej wachty byli zakwaterowani w skupionych rejonach, co ułatwia ich zlokalizowanie przy budzeniu, zwłaszcza w krótkich rejsach, ale z kolei należy unikać sytuacji, aby wszyscy mieszkańcy kabiny czteroosobowej wstawali jednocześnie na wachtę .