Regulamin STS Pogoria

2.1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji życia i przebiegu slużby na pokładzie STS "Pogoria" zwanego dalej "statkiem".
 2. W sprawach nie określonych regulaminem obowiązują :
  1. przepisy kodeksu morskiego,
  2. zasady dobrej praktyki morskiej,
  3. zarządzenia kapitana statku.
 3. Odstępstwa od niniejszego regulaminu sa dopuszczalne w uzasadnionych przypadkach wyłącznie w rejsach czarterowych i promocyjnych.
2.2. Organizacja załogi statku
 
A. Załoga stała
 1. Załogę stałą stanowią - starszy oficer, mechanik, bosman, motorzysta, kucharz. W uzasadnionych przypadkach obsada załogi stałej może być zmieniona przez armatora pod warunkiem zapewnienia możliwości wypełnienia przez nią obowiązków opisanych w następnych punktach.
 2. Szczegółowy zakres obowiązków załogi stałej określają załączniki do umowy o prace.
Starszy oficer jest bezpośrednim przełożonym załogi stałej i odpowiada za wyposażenie i majątek ruchomy oraz utrzymanie statku w stanie zdatnym do żeglugi, w tym za stan urządzeń nawigacyjnych i radarowych, pomocy nawigacyjnych, szkolenie załogi i prowadzenie alarmów ćwiczebnych oraz kontrole stanu bezpieczeństwa p.poż. Odpowiada również za ważnosc dokumentów statku oraz prowadzenie dokumentacji finansowej i inwentarzowej oraz rozliczanie prowiantu.
 
Mechanik jest kierownikiem działu maszynowego, podlega st. oficerowi. Odpowiada za stan techniczny siłowni, urządzeń pomocniczych tj: maszynki sterowej, windy kotwicznej, chłodni, instalacji elektrycznych wraz ze światłami nawigacyjnymi oraz gospodarkę wodą, paliwem, olejami i smarami.
 
Bosman jest kierownikiem działu pokładowego, podlega starszemu oficerowi. Odpowiada za stan techniczny urządzeń pokładowych (w tym sprzętu i urządzeń cumowniczych), żagli i olinowania oraz sprzętu ratowniczego. Odpowiada też za klar i czystość statku i za właściwą konserwację antykorozyjną.
 
Motorzysta podlega mechanikowi i pod jego kierownictwem przeprowadza naprawy i konserwacje urządzeń maszynowych, elektrycznych i instalacji.
 
Kucharz podlega st. oficerowi i odpowiada za terminowe przygotowania posiłków, właściwe przechowywanie prowiantu, zachowanie czystości w kambuzie, pentrze i magazynach prowiantowych. Sporządza jadłospis i dokonuje rozliczenia prowiantu.
 
B. Kadra
 1. Kadrę rejsu stanowią : kapitan, zastępca kapitana (kapitan-stażysta), oficerowie wachtowi i starsi wacht.
 2. Kapitan określa każdorazowo zakres obowiązków i kompetencji zastępcy (kapitana- stażysty).
 3. Oficerem wachtowym może być osoba posiadająca minimum stopień jachtowego sternika morskiego i mianowana na ta funkcje przez kapitana.
 4. Starszym wachty jest mianowany przez starszego oficera, na wniosek oficera wachtowego, najbardziej doświadczony żeglarz danej wachty. Pomaga on oficerowi wachtowemu w organizowaniu pracy wachty, obsadza stanowiska podczas wacht morskich i portowych, przydziela prace podczas wacht gospodarczych.
C. Załoga szkolna
Załogę szkolną stanowią pozostali uczestnicy rejsu w wieku 15-25 lat. W niektórych rejsach czarterowych i promocyjnych załoga szkolna nie występuje, lecz postanowienia niniejszego regulaminu powinny mieć zastosowanie w możliwie szerokim, określonym przez kapitana zakresie.