logo-40-lat-white.svg

Regulamin STS Pogoria

załącznik nr 1 do Vademecum żeglarza i Podręcznika Oficera

§ 1  -  Postanowienia ogólne

§ 1  -  Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji życia i przebiegu służby na pokładzie STS "Pogoria" zwanego dalej "statkiem".
 2. W sprawach nie określonych regulaminem obowiązują:
  • przepisy kodeksu morskiego
  • zarządzenia kapitana statku
  • zasady dobrej praktyki morskiej
 3. Odstępstwa od niniejszego regulaminu są dopuszczalne w uzasadnionych przypadkach wyłącznie w rejsach czarterowych i promocyjnych.

 

§ 2  -  Organizacja załogi na statku

§ 2  -  Organizacja załogi na statku

A. Załoga stała

 1. Załogę stałą stanowią - starszy oficer, mechanik, bosman, motorzysta, kucharz. W uzasadnionych przypadkach obsada załogi stałej może być zmieniona przez armatora pod warunkiem zapewnienia możliwości wypełnienia przez nią obowiązków opisanych w następnych punktach.
 2. Szczegółowy zakres obowiązków załogi stałej określają załączniki do umowy o prace.

Starszy oficer jest bezpośrednim przełożonym załogi stałej i odpowiada za wyposażenie i majątek ruchomy oraz utrzymanie statku w stanie zdatnym do żeglugi, w tym za stan urządzeń nawigacyjnych i radarowych, pomocy nawigacyjnych, szkolenie załogi i prowadzenie alarmów ćwiczebnych oraz kontrole stanu bezpieczeństwa p.poż. Odpowiada również za ważność dokumentów statku oraz prowadzenie dokumentacji finansowej i inwentarzowej oraz rozliczanie prowiantu.

Mechanik jest kierownikiem działu maszynowego, podlega st. oficerowi. Odpowiada za stan techniczny siłowni, urządzeń pomocniczych tj: maszynki sterowej, windy kotwicznej, chłodni, instalacji elektrycznych wraz ze światłami nawigacyjnymi oraz gospodarkę wodą, paliwem, olejami i smarami.

Bosman jest kierownikiem działu pokładowego, podlega starszemu oficerowi. Odpowiada za stan techniczny urządzeń pokładowych (w tym sprzętu i urządzeń cumowniczych), żagli i olinowania oraz sprzętu ratowniczego. Odpowiada też za klar i czystość statku i za właściwą konserwację antykorozyjną.

Motorzysta podlega mechanikowi i pod jego kierownictwem przeprowadza naprawy i konserwacje urządzeń maszynowych, elektrycznych i instalacji.

Kucharz podlega st. oficerowi i odpowiada za terminowe przygotowania posiłków, właściwe przechowywanie prowiantu, zachowanie czystości w kambuzie, pentrze i magazynach prowiantowych. Sporządza jadłospis i dokonuje rozliczenia prowiantu.

B. Kadra

 1. Kadrę rejsu stanowią : kapitan, zastępca kapitana (kapitan-stażysta), oficerowie wachtowi i starsi wacht.
 2. Kapitan określa każdorazowo zakres obowiązków i kompetencji zastępcy (kapitana- stażysty).
 3. Oficerem wachtowym może być osoba posiadająca minimum stopień jachtowego sternika morskiego i mianowana na ta funkcje przez kapitana.
 4. Starszym wachty jest mianowany przez starszego oficera, na wniosek oficera wachtowego, najbardziej doświadczony żeglarz danej wachty. Pomaga on oficerowi wachtowemu w organizowaniu pracy wachty, obsadza stanowiska podczas wacht morskich i portowych, przydziela prace podczas wacht gospodarczych.

C. Załoga szkolna

Załogę szkolną stanowią pozostali uczestnicy rejsu. W niektórych rejsach czarterowych i promocyjnych załoga szkolna nie występuje, lecz postanowienia niniejszego regulaminu powinny mieć zastosowanie w możliwie szerokim, określonym przez kapitana zakresie.

§ 3  -  Organizacja życia i służby na statku

§ 3  -  Organizacja życia i służby na statku

A. Zaokrętowanie

 1. Podstawę zaokrętowania stanowi lista załogi dostarczona i podpisana przez Dyrektora Biura Armatorskiego. Zaokrętowanie kadry i załogi szkolnej następuje z chwilą przekazania st. oficerowi lub osobie przez niego wyznaczonej, książeczki żeglarskiej i/lub paszportu do depozytu, przydzielenia do wachty i określenia numeru koi.
 2. Zaokrętowanie oficerów wachtowych powinno wyprzedzać przynajmniej o kilka godzin zaokrętowanie załogi szkolnej w celu umożliwienia st. oficerowi wprowadzenia oficerów w ich obowiązki.

B. Szkolenie

 1. Szkolenie adaptacyjne oficerów przeprowadza kapitan, starszy oficer lub oficer wyznaczony według uznania kapitana legitymujący się stażem oficerskim na STS "Pogoria".
 2. Szkolenie adaptacyjne oficerów obejmuje zapoznanie się z:
  1. niniejszym regulaminem
  2. podręcznikiem oficera wachtowego
  3. rozkładem alarmów, sygnałami i rolami alarmowymi
  4. rozmieszczeniem sprzętu ratowniczego i p. pożarowego
  5. rozmieszczeniem i obsługą urządzeń nawigacyjnych i sygnalizacyjnych
  6. obsługą takielunku i urządzeń pokładowych
 3. Przeprowadzenie szkolenia adaptacyjnego musi być odnotowane w dzienniku
 4. Oficer wachtowy przeprowadza szkolenie swojej wachty w zakresie niniejszego regulaminu, procedur bezpieczeństwa i obsługi statku. Przeprowadzenie szkolenia musi być odnotowane w dzienniku.
 5. Szkolenie załogi szkolnej w zakresie obsługi żagli rejowych przeprowadza st.oficer i/lub bosman przy udziale oficerów wachtowych

C. Rozkład dnia

 

Na statku obowiązuje następujący ramowy rozkład dnia:

do 0700 cisza nocna
0700 pobudka
0700 - 0730 toaleta poranna
0730 - 0755 śniadanie
0800

podniesienie bandery i apel poranny.

Po apelu śniadanie wachty nawigacyjnej i wachty gospodarczej.

Klar osobisty

0900 - 1300 prace bosmańskie lub zajęcia programowe
1330 obiad
1500 - 1800 prace bosmańskie lub zajęcia programowe
1830 kolacja
od 2300 cisza nocna

 

D. Rozkład i sposób pełnienia wacht i służb

 1. Ustala się następujące rodzaje służby wachtowej:
  1. wachta nawigacyjna
  2. wachta kotwiczna
  3. wachta gospodarcza
  4. wachta portowa
  5. wachta bosmańska
 2. Obowiązujący rozkład wacht ilustruje załączony grafik, który jest wywieszony w mesie i kabinie nawigacyjnej.

 Grafik stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

Wachta nawigacyjna - Wachta nawigacyjna rozpoczyna się i kończy zbiórką na pokładzie rufowym po stronie nawietrznej, gdzie następuje przydzielenie przez st. wachty stanowisk i udzielenie instrukcji przez oficera wachtowego.

Na wachtę żeglarze wychodzą ubrani odpowiednio do warunków atmosferycznych i w pasach bezpieczeństwa. Zadaniem wachty nawigacyjnej jest samodzielne prowadzenie statku a w szczególności:

 • prowadzenie obserwacji wzrokowej i radarowej, przestrzegania prawa drogi, noszenie właściwych świateł i nadawanie sygnałów
 • zapewnienie prawidłowej pracy żagli
 • prawidłowe sterowanie
 • prowadzenie nawigacji
 • prowadzenie nasłuchu radiowego
 • prowadzenie dziennika

Wachta nawigacyjna obsadza następujące stanowiska:

 • służbę obserwacyjna - 2 osoby na dziobie i 1 na rufie
 • sternika
 • asystenta nawigacyjnego do nasłuchu UKF i obserwacji radarowej oraz prowadzenia brudnopisu dziennika
 • pomocnika mechanika (w razie potrzeby i w uzgodnieniu z mechanikiem)
 • żeglarzy trymujących żagle w miarę potrzeby

Zmiany na stanowiskach powinny następować nie rzadziej niż raz na godzinę, zaleca się zmiany co 30 min.

W godzinach 2200 - 0600 co godzinę wyznaczony przez oficera wachtowego żeglarz dokonuje obchodu wnętrza statku zwracając uwagę na:

 • wyłączenie niepotrzebnych świateł i zapewnienie oświetlenia przejść i WC
 • zapach dymu i inne nieznane zapachy
 • zabezpieczenie lodówek i pralek
 • zabezpieczenie pozostawionych ruchomych przedmiotów.

Obchodu kambuza i magazynu prowiantowego dokonuje co godzinę pełniący służbę mechanik, motorzysta lub pomocnik mechanika.

W godz. 0400 - 0800 wachta nawigacyjna pełniąca służbę (tzw. świtową), myje pokład klaruje wszystkie liny i przygotowuje banderę do postawienia oraz budzi kucharza i wachtę gospodarczą. Prace te wykonuje również w czasie postoju w porcie i na kotwicy.

 

Wachta kotwiczna - Wachtę kotwiczna pełni się wg rozkładu dla wacht nawigacyjnych.

Obowiązkiem wachty kotwicznej jest:

 • obserwacja sytuacji na morzu
 • sprawdzanie pozycji i kontrola czy kotwica trzyma
 • kontrola prawidłowego oświetlenia statku
 • dokonywanie obchodu statku, analogicznie do wachty nawigacyjnej.

Wachta kotwiczna może pełnić służbę w zmniejszonym składzie za zgoda kapitana.

 

Wachta gospodarcza - wachta gospodarcza trwa 24 godziny.

Zadaniem wachty gospodarczej jest:

 • utrzymanie porządku i czystości we wszystkich pomieszczeniach
 • zapewnienie niezbędnej pomocy kucharzowi przy przygotowaniu posiłków
 • wydawanie posiłków
 • zmywanie naczyń i sprzątanie po posiłkach.

 

Wachta portowa 

Zadaniem wachty portowej jest:

 • czuwanie nad bezpiecznym zacumowaniem statku
 • kontrola osób wchodzących i opuszczających statek
 • utrzymanie porządku na pokładzie i dokonywanie obchodu statku analogicznie jak wachta nawigacyjna i kotwiczna.

W godz. 08.00-20.00 wachtę portową pełni wachta gospodarcza, w pozostałych godzinach wachty nawigacyjne.

 

Wachta bosmańska - jest to wachta, która nie ma w danym dniu służby nawigacyjnej w godzinach 0800 - 2000.

Wachta ta w godz. 0900 - 1830 pozostaje do dyspozycji bosmana.

 

E. Stanowiska manewrowe

Stanowiska manewrowe przydzielane są w celu wykonania manewrów poprzedzonych alarmem manewrowym lub alarmem do żagli.

 1. Po ogłoszeniu alarmu manewrowego stanowiska manewrowe obsadzane są w następujący sposób:
 • St. oficer - zajmuje stanowisko na dziobie i kieruje praca I wachty i bosmana; 
 • Mechanik - zajmuje stanowisko przy pulpicie na mostku;
 • Motorzysta - obsadza ponton lub pozostaje w maszynowni;
 • Sternik manewrowy - zajmuje stanowisko przy pulpicie na mostku; Oficerowie wachtowi - zajmują stanowiska na śródokręciu, rufie i w kabinie nawigacyjnej wg dyspozycji kapitana;
 • I wachta - obsługuje cumy, szpringi, rzutki na dziobie pod dowództwem starszego oficera i/lub bosmana;
 • II i III wachta - pod dowództwem wyznaczonego oficera obsługuje odbijacze i trap oraz podnosi i opuszcza ponton;
 • IV wachta - pod dowództwem wyznaczonego oficera obsługuje cumy, szpringi i rzutki na rufie.

W czasie manewrów na silniku żeglarze nie biorący czynnego udziału w manewrze ustawiają się w swoich rejonach w szeregu możliwie blisko diametralnej statku tak, aby nie przeszkadzać w czynnościach związanych z manewrem.

 1. Po ogłoszeniu alarmu do żagli wachty obejmują następujące stanowiska manewrowe:
 • wachta / I oficer - dziób - szoty i fały sztaksli fokmasztu, szoty foka, szoty, gordingi i gejtawy żagli rejowych;
 • wachta / II oficer- śródokręcie - fały sztaksli grotmasztu, szoty, gordingi i gejtawy żagli rejowych, brasy;
 • wachta / III oficer- śródokręcie - fały i dirki grotżagla, brasy, szoty sztaksli grotmasztu;
 • wachta / IV oficer lub starszy wachty - rufa - fały dirki i szoty bezana, szoty grota.

Obsługę żagli rejowych wykonują ochotnicy z poszczególnych wacht. Manewrami żaglowymi kierują st. oficer i bosman. Oficerowie przydzielają stanowiska poszczególnym żeglarzom swoich wacht i nadzorują wykonywane przez nich czynności.

 

F. Dyscyplina i inne wymagania

 1. W zakresie przewinień dyscyplinarnych wszyscy członkowie załogi podlegają żeglarskim przepisom dyscyplinarnym PZŻ, a załoga stała dodatkowo przepisom kodeksu pracy.
 2. Załodze szkolnej zabrania się wnoszenia na statek i spożywania napojów alkoholowych jak również posiadania i używania narkotyków i innych środków odurzających.
 3. Zbiórka do podniesienia bandery zaczyna się o godz.0755. Załoga szkolna ze starszymi wachty i oficerami wachtowymi staje w dwuszeregu na pokładzie rufowym w następującym porządku: na prawej burcie I i III wachta, na lewej burcie wachta II i IV, załoga stała na obu burtach od strony śródokręcia, kapitan, z-ca kapitana i st. oficer na mostku. Komendy do podniesienia bandery podaje oficer wachty świtowej (godz.0400- 0800) on tez wyznacza żeglarzy do podniesienia bandery i dzwonu.

Zaleca się następującą sekwencje komend: baczność , na banderę patrz, banderę podnieś, baczność, spocznij. Po podniesieniu bandery odbywa się apel w ramach którego:

 •  kapitan podsumowuje wydarzenia dnia poprzedniego i omawia plan na dzień bieżący
 •  wydawane są bieżące polecenia st. oficera, oficerów i bosmana; - jest czas na zapytania, prośby, zażalenia i skargi

Banderę zdejmuje się bez zbiórki o zachodzie slońca, chyba ze statek znajduje się na obcym morzu terytorialnym, gdzie banderę nosi się również w nocy.

 

G. Wyokrętowanie

Wyokrętowanie załogi następuje po całkowitym sklarowaniu statku na pokładzie i wewnątrz oraz wydaniu zdeponowanych dokumentów przez starszego oficera lub przez osobę przez niego wyznaczoną.

§ 4  -  Alarmy i wymagania bezpieczeństwa

§ 4  -  Alarmy i wymagania bezpieczeństwa

 1. Określa się następujące alarmy związane z bezpieczeństwem załogi i statku:
 • opuszczenia statku (tzw. alarm łodziowy)
 • pożarowy
 • innych zagrożeń (wodny, człowiek za burtą).

Rozkład alarmów wywieszony jest w kubryku, mesie załogi, korytarzu części rufowej i kabinie nawigacyjnej

 1. Po zaokrętowaniu każdy członek załogi musi zapoznać sie z rozkładem alarmów, sygnałami alarmowymi, wyjściami awaryjnymi oraz sprawdzić pas ratunkowy i dopasować pas bezpieczeństwa.
 2. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu w pomieszczeniach pod pokładem. Na pokładzie zakaz ten dotyczy niepełnoletnich członków załogi. Palenie dozwolone jest w drodze przy burcie zawietrznej, a w porcie przy burcie od strony wody.
 3. Na statku nie wolno poruszać się biegiem. Po pokładzie nie wolno chodzie boso, należy używać obuwia sznurowanego bądź zapinanego.
 4. Nie wolno manipulować żadnym urządzeniem mechanicznym, elektrycznym, nawigacyjnym i radiowym bez uprzedniego przeszkolenia.
 5. Przed odknagowaniem jakiejkolwiek liny należy upewnić się do czego ta lina służy. 
 6. Zaleca się zaplecenie, spięcie lub ukrycie pod czapka długich włosów, szczególnie przy pracy na pokładzie i na masztach oraz zrezygnowanie z noszenia wisiorków, pierścionków, kolczyków itp. ozdób, które przy zahaczeniu o takielunek mogą spowodować zranienie. 
 7. Wejście na maszty i bukszpryt dozwolone jest wyłącznie za zgoda oficera pełniącego służbę i przy spełnieniu następujących warunków bezpieczeństwa: 
 • wejście jest dobrowolne i nikt nie może być zmuszony poleceniem do wejścia na maszt;
 • wejście dozwolone jest wyłącznie w pasie bezpieczeństwa strona nawietrzna;
 • należy trzymać się wyłącznie lin takielunku stałego i do nich przypinać pas bezpieczeństwa;
 • zawsze należy zachować minimum 3 punktowe podparcie (2 nogi + 1 ręka lub 2 ręce +1 noga);
 • wszystkie przedmioty zabierane na górę (narzędzia, aparaty fotograficzne) powinny być przywiązane do wnoszącego;
 • o wejściu bądź zejściu z perty należy uprzedzić głosem innych żeglarzy znajdujących się na niej;
 • na rei należy być stale przypiętym pasem bezpieczeństwa;
 1. Przy manewrach dochodzenia i odchodzenia od nadbrzeża wyskakiwanie na brzeg jest dozwolone jedynie za zgoda kapitana lub st. oficera.
 2. W czasie użytkowania motorówki wszystkie osoby znajdujące się na niej powinny być ubrane w kamizelki asekuracyjne lub ratunkowe.

    

  § 5  -  Przepisy końcowe 

   

  Niniejszy regulamin jest wersją poprawioną i uzupełnioną regulaminu z 15 lipca 1995 roku i obowiązuje od 10 września 2000 roku.

  Kapitanowie STS "Pogoria" proszeni są o ścisłe jego przestrzeganie oraz o zgłaszanie ewentualnych uwag na piśmie w formie kompletnej propozycji zmiany zapisów regulaminu wraz z krótkim uzasadnieniem.

   

  Prezes Zarządu: Jędrzej Czajkowski

  Pełnomocnik Armatora: Marek Kleban

   

  Program szkolenia w rejsach STS Pogoria - załącznik

  Załącznik do regulaminu

  Instrukcje dla oficerów - Program szkolenia w rejsach STS „POGORIA"

   

  A - Szkolenie przed wyjściem statku z portu

  Szczegółowy zakres szkolenia określa kapitan w zależności od stopnia zaawansowania (stażu na „Pogorii") zarówno załogi szkolnej jak i oficerów.

   

  Obowiązujące minimum to przeprowadzenie szkolenia w następującym zakresie:​​​​​​

  1. W odniesieniu do oficerów szkolenie obejmuje zapoznanie się z:
   1. regulaminem statku
   2. rozkładem alarmów, sygnałami i rolami alarmowymi
   3. rozmieszczeniem sprzętu ratunkowego i ppoż.
   4. obsługą urządzeń nawigacyjnych obsługą osprzętu i urządzeń pokładowych
   5. rozmieszczeniem i obsługą wyłączników świateł i sygnałów dźwiękowych oraz pirotechniki.

  Szkolenie oficerów przeprowadzają: kapitan, starszy oficer (bądź inny oficer wyznaczony przez kapitana) i bosman.

  1. W odniesieniu do załogi szkolnej, szkolenie obejmuje zapoznanie się z:
   1. pomieszczeniami statku i rozmieszczeniem oficerów, wacht załogi stałej w kabinach
   2. regulaminem statku
   3. alarmami i użyciem pasów ratunkowych
   4. rozmieszczeniem sprzętu ratunkowego i ppoż.
   5. obsługa żagli i osprzętu w zakresie obsługiwanym przez daną wachtę przy alarmie do żagli i manewrowym
   6. obsługa żagli rejowych

  Szkolenie załogi szkolnej przeprowadzają oficerowie wachtowi przy pomocy bosmana (obsługa żagli). Kapitan lub st. oficer prowadza koordynację działań szkoleniowych tak, aby wszystkie wachty kolejno przeszły wszystkie etapy szkolenia.

  Szkolenie przed wyjściem z portu powinno być zakończone przygotowaniem żagli do postawienia z omówieniem sposobu ich stawiania lub częściowym ich postawieniem (w zależności od warunków) oraz ćwiczebnym alarmem opuszczenia statku lub pożarowym.

   

  B - Szkolenie po wyjściu w morze

  1. Po wyjściu w morze następuje praktyczna realizacja szkolenia w zakresie regulaminu statku w części dotyczącej obowiązków poszczególnych wacht
  2. Wymaga się przeprowadzenia ćwiczebnego alarmu „człowiek za burtą najdalej w dniu następnym po wyjściu w morze. Rezygnacja z powyższego musi być dobrze uzasadniona.
  3. Zaleca się przeprowadzenie alarmów ćwiczebnych przy każdej okazji, kiedy okoliczności na to pozwalają, nie rzadziej jednak niż raz na 7 dni.
  4. Należy kontynuować szkolenie w zakresie znajomości całości takielunku ruchomego. Szkolenie to powinno się zakończyć egzaminem ze znajomości wszystkich lin na statku najlepiej przed zejściem załogi szkolnej na lad w pierwszym porcie.

   

  C - Szkolenie teoretyczne.

  Część teoretyczna szkolenia w morzu powinna objąć:

  1. Prosty wykład teorii żeglowania obejmują cy powstawanie siły aerodynamicznej na żaglu, siły hydrodynamicznej na kadłubie, rozkładu tych sił i skutków ich działania.
  2. Podstawowy wykład z prawa drogi na morzu ze szczególnym uwzględnieniem świateł statków.

   

  D - Szkolenie zaawansowane

  1. Po osiągnięciu zadowalającego poziomu w wyszkoleniu podstawowym zaleca się przeprowadzenie szkolenia w zakresie zwrotów wykonywanych całą załogą bądź 1-2 wachtami.
  2. W miarę możliwości należy przeprowadzić manewry na silniku na spokojnej otwartej wodzie w celu zapoznania oficerów z możliwościami statku i nauczenia ich wykonywania pętli Williamsona.
  3. Szkolenie w pozostałych dziedzinach wiedzy nautycznej pozostawia się do decyzji kapitana z tym, ze zaleca się jego prowadzenie, jeżeli są chętni słuchacze i instruktorzy mogący sprostać zadaniu.

   

  Grafik wacht