Kronika Stowarzyszenia

The Sail Training Association Poland


Część I (1993 - 2005)

1993 - 2005

( opracował kpt Andrzej Szlemiński )

W dniu 12 lutego 1993 roku, w salonie na rufie "Daru Młodzieży", na zebraniu założycielskim stowarzyszenia Sail Training Association Poland, zebrało się grono 44 osób, w większości związanych z polskimi żaglowcami i kapitanów jachtowych, uczestników międzynarodowych imprez żeglarskich. Na liście obecności podpisy złożyli i zostali członkami-założycielami:

 • Jan Biłat
 • Zygmunt Biernacik
 • Antoni Brancewicz
 • Jerzy Buczma
 • Henryk Czajkowski
 • Andrzej Drapella
 • Daniel Duda
 • Krzysztof Dubois
 • Czesław Dyrcz
 • Marek Hermach
 • Tadeusz Jabłoński
 • Marek Kleban
 • Piotr Kołodziejczyk
 • Zbigniew Kostelecki
 • Ryszard Langer
 • Wiktor Leszczyński
 • Józef Lisowski
 • Mirosław Łukawski
 • Roman Marcinkowski
 • Sławomir Marcinkowski
 • Andrzej Marczak
 • Andrzej Mendygrał
 • Wojciech Ogrzewalski
 • Tadeusz Olechnowicz (przez pełnomocnika)
 • Zbigniew Ornaf
 • Zdzisław Pieńkawa
 • Bogumił Pierożek
 • Władysław Robaszewski
 • Jan Sauer
 • Bohdan Sienkiewicz
 • Zbigniew Stosio
 • Andrzej Szlemiński
 • Andrzej Sznajderski
 • Bronisław Tarnacki
 • Ryszard Toczek
 • Kazimierz Tomaszewski
 • Zdzisław Uherek
 • Ludwik Vogt
 • Ryszard Wabik
 • Wojciech Wierzbicki
 • Leszek Wiktorowicz (przez pełnomocnika)
 • Krzysztof Wojciechowski
 • Jan Zaliński
 • Witold Zdrojewski

Zebranie zwołał Zarząd Gdyńskiej Fundacji Żeglarskiej reprezentowany przez jej Dyrektora Andrzeja Szlemińskiego i Zastępcę Dyrektora Bronisława Tarnackiego w porozumieniu z Prezesem Polskiego Związku Żeglarskiego Ludwikiem Vogtem. Odczytano i przyjęto przygotowane przez Andrzeja Szlemińskiego, przy współpracy Bronka Tarnackiego i Sławka Marcinkowskiego, projekty Statutu Stowarzyszenia Sail Training Association Poland oraz Regulaminów Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej.

Wybrano Prezydium Rady STAP w składzie:

 • Przewodniczący - wiceadmirał Piotr Kołodziejczyk
 • V-Przewodniczący - Józef Lisowski i Zdzisław Pieńkawa
 • Sekretarz - Ludwik Vogt

oraz Komitet Założycielski w składzie:

 1. Antoni Brancewicz
 2. Andrzej Drapella
 3. Zbigniew Ornaff
 4. Bogumił Pierożek
 5. Andrzej Szlemiński - przewodniczący
 6. Bronisław Tarnacki
 7. Kazimierz Tomaszewski
 8. Jan Zaliński
 9. Witold Zdrojewski

 

Zadaniem komitetu organizacyjnego było przygotowanie i przedstawienie w Sądzie Rejonowym w Gdańsku wniosku o zarejestrowanie Stowarzyszenia. Zebrani przyjęli uchwałę, że po zarejestrowaniu Stowarzyszenia Komitet Założycielski  będzie pełnił funkcję Zarządu.

Ponadto przyjęto Kartę Członkowską (Charter of Affiliation) Sail Training Association (STA), program działań STAP na rok 1993 i wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:

 1. Henryk Czajkowski
 2. Marek Hermach
 3. Mirosław Łukawski
 4. Sławomir Marcinkowski
 5. Zbigniew Stosio

Prolog - czyli jak do tego doszło.

Ażeby nie cofać się za daleko w przeszłość zacznijmy od tego, że począwszy od 1972 roku polskie żaglowce i jachty brały udział w regatach organizowanych przez Sail Training Association znanych u nas pod nazwą "Operacja Żagiel". Po zwycięstwie "Daru Pomorza" w regatach w 1972 roku Polsce przyznano prawo organizacji zakończenia imprezy w Gdyni w roku 1974. Odtąd z każdym rokiem wzrastała liczba kapitanów i żeglarzy, którzy poprzez udział w kolejnych edycjach imprezy zetknęli się z międzynarodowym ruchem "sail training".

W 1986 roku ówczesne władze Gdyni zwróciły się do Sail Training Association z wnioskiem o przyznanie prawa do organizacji The Cutty Sark Tall Ships Races w roku 1987, co oczywiście było nieosiągalne ze względu na tryb i cykl podejmowania decyzji o trasie regat oraz na czas potrzebny do właściwego przygotowania imprezy. Jednak zamysł goszczenia floty i uczestników The Cutty Sark Tall Ships Races w Gdyni nie został porzucony, a to za sprawą Komisji Turystyki i Imprez Morskich (podkomisji Głównej Komisji Morskiej PZŻ pod przewodnictwem Bogdana Olszewskiego), której przewodniczącym był Andrzej Szlemiński, a w skład której wchodzili miedzy innymi Antoni Brancewicz, Mario Sas-Bojarski, Bronisław Tarnacki i Witold Zdrojewski. Ostatecznie impreza w Gdyni doszła do skutku w 1992 roku, a do jej przeprowadzenia w nowych warunkach polityczno - ekonomicznych niezbędnym okazało się powołanie do życia Gdyńskiej Fundacji Żeglarskiej.

Spektakularny sukces wizyty floty The Cutty Sark Tall Ships Races 1992, mimo że impreza odbywała się w cieniu regat żaglowców z okazji 500 lecia wyprawy Kolumba do Ameryki spowodował, że Gdyńska Fundacja Żeglarska, która była jej organizatorem na zlecenie miasta Gdyni, stała się uznaną marką. To dlatego do GFŻ zwrócił się ówczesny Prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Ludwik Vogt z propozycją przejęcia "Pogorii", a także uznał ją za partnera do rozmów w sprawie powołania ogólnopolskiej organizacji "sail training", których rezultatem była inicjatywa zwołania zebrania założycielskiego STAP.

Tradycje, do których się odwołujemy 

"Sail training", jako działalność mająca  na celu wychowanie i kształtowanie charakterów młodych ludzi, znana i prowadzona była w Polsce już w okresie międzywojennym XX wieku, chociaż wtedy nie używano takiej nazwy. I tak szkolnictwo morskie kształciło przyszłych marynarzy na żaglowcach "Lwów", a następnie "Dar Pomorza", a Marynarka Wojenna RP na szkunerze "Iskra". Na szkunerze ZHP "Zawisza Czarny", a również na innych jednostkach prowadził harcerzy na morze generał Mariusz Zaruski.

Po II Wojnie Światowej działalność ta była kontynuowana na jednostkach, które przetrwały wojnę, a następnie na "Zawiszy Czarnym II", ORP "Iskra II" oraz "Darze Pomorza" i „Darze Młodzieży”.

Osobny rozdział stanowi powstanie, z inicjatywy Adama Jassera, pierwszej polskiej organizacji "sail training" (chociaż również nie używano tej nazwy dla takiej aktywności ) dla młodzieży nie noszącej mundurów pod nazwą Bractwo Żelaznej Szekli. Skutkiem tej inicjatywy było wybudowanie barkentyny "Pogoria", na której Krzysztof Baranowski prowadził powszechnie znane, spektakularne rejsy szkoły pod żaglami.

Rok 1993 - czyli początki działalności

 

Zgodnie z przyjętym na zebraniu założycielskim programem działania złożony został w Sądzie Rejonowym w Gdańsku wniosek o zarejestrowanie Stowarzyszenia. Do czasu jego zarejestrowania, co nastąpiło 20 października 1993 roku, formalnie nie można było podjąć oficjalnej działalności. Tak więc do tego momentu działalność ta była ściśle związana z działalnością Gdyńskiej Fundacji Żeglarskiej, z którą łączyła STAP również unia personalna ponieważ Dyrektor GFŻ Andrzej Szlemiński i jego zastępca Bronek Tarnacki byli jednocześnie członkami Komitetu Założycielskiego. Ponadto niektórzy członkowie założyciele STAP, tacy jak Marek Kleban, Wiktor Leszczyński i Andrzej Marczak aktywnie włączyli się w działania fundacji prowadzące do  uruchomienia "Pogorii", która w tym czasie stała w Trzebieży i wymagała kolejnego remontu dla potwierdzenia klasy.

Prezes PZŻ Ludwik Vogt, który był też jednym z członków założycieli STAP zaproponował, aby Gdyńska Fundacja Żeglarska, do czasu zarejestrowania stowarzyszenia, pełniła funkcję armatora "Pogorii", a następnie przekazała tą funkcję STAP. Obiecał przy tym, że PZŻ sfinansuje remont klasowy statku, ażeby umożliwić podjęcie jego eksploatacji. W trakcie dalszych kontaktów okazało się, że PZŻ nie tylko nie ma środków na remont, ale nawet możliwości uzyskania kredytu na ten cel. Natomiast GFŻ uzyskała od miasta Gdyni możliwość wstawienia "Pogorii" do stoczni na remont klasowy w ciężar długu stoczni wobec miasta z tytułu renty gruntowej. I tak się stało, a remont przeprowadzony w stoczni "Nauta" wiosną 1993 roku, którego zakres znacznie przekroczył wymagania remontu klasowego (między innymi częściowa przebudowa wnętrza i pokrycie pokładu klepką ), został przeprowadzony pod nadzorem Andrzeja Marczaka przy współpracy Wiktora Leszczyńskiego. Ostatecznie "Pogoria" opuściła stocznię w lipcu 1993 roku, a PZŻ przekazał GFŻ funkcję armatora i 2/5 udziału we współwłasności statku tytułem rekompensaty za wkład miasta Gdyni w rewitalizację jednostki, który to wkład był de facto darowizną Gdyni na rzecz fundacji.

"Pogoria" sprowadzona do Gdyni w kwietniu 1993 roku przez ochotniczą załogę skrzykniętą i dowodzoną przez Andrzeja Marczaka opuściła stocznię "Nauta" w lipcu i pod tym samym dowództwem, z młodzieżową załogą, dołączyła do drugiej części The Cutty Sark Tall Ships Races w Bergen, uczestniczyła w cruise-in-company do Larvik i regatach do duńskiego Esbjerg (w regatach dowodził Wiktor Leszczyński). Po powrocie do Gdyni statek pływał w krótkich rejsach po Bałtyku, ale ponieważ nie było chętnych na rejsy późną jesienią i zimą, więc działalność trzeba było zawiesić również z tego powodu, że GFŻ nie miała środków na jej kontynuowanie.

Lata 1994 - 1997 ( I kadencja Zarządu )

 

1994

Wiosną 1994 roku (5 marca) odbyło się posiedzenie Rady STAP na którym, zgodnie z poleceniem Sądu Rejestrowego wybrano ponownie Prezydium Rady w składzie:

 • Przewodniczący - adm. Piotr Kołodziejczyk
 • Wiceprzewodniczący - Zdzisław Pieńkawa
 • Wiceprzewodniczący - prof. Józef Lisowski (WSM)
 • Sekretarz - Ludwik Vogt

oraz Zarząd, który na pierwszym posiedzeniu pod przewodnictwem adm. Piotra Kołodziejczyka, ukonstytuował się następująco:

 • Prezes - Andrzej Szlemiński
 • Wiceprezesi - Bronisław Tarnacki i Witold Zdrojewski
 • Sekretarz - Jan Zaliński
 • Skarbnik - Kazimierz Tomaszewski
 • Członkowie Zarządu - Antoni Brancewicz, Zbigniew Ornaf i Bogumił Pierożek oraz Marek Kleban dokooptowany w dniu 05.11.94.

Ponadto przyjęto sprawozdanie Komitetu Założycielskiego i program działania STAP, który przewidywał:

 1. Reprezentowanie STAP w Sail Training Association (Racing Committee)
 2. Współpracę z narodowymi STA
 3. Opracowywanie i przekazywanie informacji o imprezach typu "sail training" do wszystkich zainteresowanych armatorów polskich.
 4. Pozyskiwanie sponsorów w celu wsparcia udziału polskich żaglowców i jachtów w imprezach typu "sail training".
 5. Organizację zlotu żaglowców Gdańsk'97
 6. Promocję działań STAP w mediach.

W początku 1994 roku funkcję armatora "Pogorii" pełniła Gdyńska Fundacja Żeglarska borykająca się z trudnościami w zapewnieniu sfinansowania przygotowania statku do eksploatacji w nowym sezonie nawigacyjnym. Nieoczekiwana pomoc przyszła z drugiej strony Atlantyku. W Polsce zjawił się niejaki Fred Addis, postać znana w kręgach ASTA (American Sail Training Association), który poszukiwał w Europie niedużych żaglowców, które mogłyby wziąć udział w serii marynistycznych festiwali na Wielkich Jeziorach Amerykańskich latem 1994 roku. Skontaktował się z Polskim Związkiem Żeglarskim i został przez Zbyszka Stosio skierowany do Gdyńskiej Fundacji Żeglarskiej. Zarząd GFŻ wynegocjował z nim umowę, która pozwalała na sfinansowanie przygotowania statku do sezonu oraz dopłynięcia do Ameryki ze środków przekazanych awansem przez stronę amerykańską.

"Pogoria" wypłynęła z Gdyni pod dowództwem kpt. Zdzisława Pieńkawy i dopłynęła do Port Stanley na Wielkich Jeziorach. Następne pod dowództwem Andrzeja Szlemińskiego wzięła udział, wraz z "Zawiszą Czarnym", którym dowodził Waldemar Mieczkowski, w serii festiwali w Goderich, Parry Sound, Penatanguishene, Milwaukee i Chicago. W Chicago statek przejął Bronisław Tarnacki i doprowadził go do Montrealu, a po nim, na przejściu Atlantyku dowodził Zygmunt Biernacik. W czasie pobytu w USA i Kanadzie na "Pogorii" pływały polskie młodzieżowe załogi, wymieniane drogą lotniczą, w pełni wykorzystując pojemność statku.

W początku grudnia 1994 "Pogorię" przyprowadził do Gdyni, po nieudanej próbie zorganizowania zimowej eksploatacji statku we współpracy z Portugalczykami, kpt. Antoni Brancewicz. Wynik finansowy eksploatacji "Pogorii" w 1994 roku stworzył podstawy do zapewnienia zimowego postoju i uruchomienia eksploatacji w roku następnym.

1995

Rada STAP w dniu 19 maja przyjęła sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, program działania i budżet na 1995 rok oraz udzieliła Zarządowi absolutorium za działalność w 1994 roku. Ponadto Rada zatwierdziła Znak Stowarzyszenia w wersji zaproponowanej przez Sławka Marcinkowskiego i dokonała drobnych zmian w statucie. Na wniosek Prezesa Andrzeja Szlemińskiego Zarząd STAP zaproponował Radzie przyznanie członkowstwa honorowego wielce zasłużonej poparciem dla polskich żeglarzy Janinie Bielak z Sail Training Association (STA), dowódcy "Iskry II" Czesławowi Dyrczowi, inicjatorowi Bractwa Żelaznej Szekli Adamowi Jasserowi oraz komendantowi "Daru Pomorza" i "Daru Mlodzieży" Tadeuszowi Olechnowiczowi. Wniosek ten oczywiście przyjęto.

W początku kwietnia 1995 roku "Pogoria" wypłynęła w rejs na morze Śródziemne zorganizowany we współpracy z działającą przy Instytucie Głuchoniemych w Warszawie stowarzyszeniem Navigare Pro Humanum, w którym znaczącą rolę spełniał inicjator tej współpracy Witold Tomaszewski. Pod dowództwem kpt. Zygmunta Biernacika, z załogą składającą się z młodzieży niesłyszącej i jej wychowawców, „Pogoria”  po wyjściu z Gdyni, przez Kanał Kiloński, Vigo, Kadyks, Palma de Mallorca i Barcelonę dotarła do Marsylii. Tam nastąpiła zmiana kapitana, a dowództwo objął kpt. Zdzisław Pieńkawa, który w końcu czerwca doprowadził statek do Hamburga.

W międzyczasie nastąpiło formalne przejęcie przez STAP funkcji armatora "Pogorii" na podstawie umów zawartych ze współwłaścicielami statku - Polskim Związkiem Żeglarskim i Gdyńską Fundacją Żeglarską.

Latem 1995 "Pogoria" uczestniczyła w The Cutty Sark Tall Ships Races na trasie Edinburgh - Cuxhaven (kpt. Andrzej Szlemiński) i Cuxhaven - Fredrikshavn - Amsterdam (kpt. Bronisław Tarnacki) oraz w imprezie dołączonej na trasie Amsterdam - Zeebrugge (kpt. Witold Zdrojewski). W sumie "Pogoria" odbyła 17 rejsów, w tym dwa rejsy z mieszanymi, polsko-niemieckimi załogami, organizowane we współpracy z STA Germany. W rejsach w 1995 roku wzięło udział 655 osób, a statek przepłynął 12515 Mm   zawijając do 26 portów.

Zgodnie z uchwałą programową Przewodniczący Rady adm. Piotr Kołodziejczyk i Zarząd STAP prowadzili działania mające na celu doprowadzenie do decyzji o organizacji zlotu żaglowców w Gdańsku w 1997 roku z okazji Tysiąclecia Miasta. Działania te były o tyle owocne, że zlot został umieszczony w programie obchodów Millenium, a nasze stowarzyszenie uzyskało zlecenie na jego organizację. W lipcu 1995 Rada Miasta Gdańska uchwaliła wpisanie zleconego nam do organizacji zlotu żaglowców do głównego programu obchodów. Pomimo uznania zlotu za jedną z trzech imprez priorytetowych Komitet Organizacyjny Obchodów 1000-lecia nie miał środków finansowych na jego realizację. W tej sytuacji admirał Piotr Kołodziejczyk, we współpracy z Zarządem STAP, podjął zabiegi o uzyskanie środków na uruchomienie biura organizacyjnego zlotu.

1996

Na posiedzeniu Rady STAP w dniu 2 marca przedstawiono sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz przyjęto program działania na 1996 rok oraz przyjęto rezygnację Jana Zalińskiego z funkcji Sekretarza Zarządu powierzając tą funkcję Adamowi Woźniakowi.

Przed rozpoczęciem  sezonu nawigacyjnego 1996 przeprowadzono remont "Pogorii" obejmujący konserwację części podwodnej w doku pływającym. Wzbogacono wyposażenie  między innymi o przenośny GPS oraz radioboję  EPIRB. Zrealizowano program rejsów przewidujący udział “Pogorii” w The Cutty Sark Tall Ships Races na Morzu Śródziemnym na trasie Genua - Palma/Majorka - Neapol. Udział w regatach był propagandowo bardzo udany, ponieważ “Pogoria” zajęła pierwsze miejsce w klasie A w przerwanym w parę godzin po starcie z powodu braku wiatru pierwszym wyścigu (kpt. Bronisław Tarnacki)  oraz była druga, przegrywając z bliźniaczą “Kaliakrą” w drugim wyścigu, będąc w dodatku w tej klasie jedyną jednostką z załogą nie mundurową (kpt. Andrzej Szlemiński).  Pozostałe rejsy odbywały się niejako “po drodze” na imprezę i z powrotem. Pomimo trudności w zapewnieniu obsady rejsów dookoła Europy w maju i czerwcu oraz we wrześniu stopień wykorzystania miejsc w tych rejsach wyniósł około 70%, podczas gdy rejsy wakacyjne obsadzone zostały w 100%. W 10 rejsach wzięło udział 379 osób, a statek przepłynął 7.200 Mm zawijając do 32 portów.

W trakcie sezonu wdrożono opracowany w 1995 roku przez Andrzeja Szlemińskiego Regulamin STS”Pogoria” oraz znacznie zaawansowano opracowanie Podręcznika Oficera Wachtowego, którego współautorem był Janusz Kozak. Do powstania obu tych opracowań przyczynił się Sławek Kunz, który "podrzucił" autorowi posiadane materiały ze "Spirit of New Zealand" (to nazwa statku i organizacji "sail training" z Nowej Zelandii).

Jesienią, w drodze powrotnej do Gdyni, miało miejsce zderzenie “Pogorii” ze statkiem handlowym w Kanale Kilońskim (kpt. Antoni Brancewicz), które nie pociągnęło za sobą strat w ludziach, a jedynie uszkodzenie kadłuba i omasztowania. Dodatkową stratą była konieczność zrezygnowania z planowanych po powrocie do kraju rejsów.

Zgodnie z decyzją Rady STAP Zarząd przygotował Zasady Patronatu STAP nad polskimi żaglowcami, które zostały rozesłane do armatorów “Daru Młodzieży”, “Iskry II”, “Zawiszy Czarnego”, “Henryka Rutkowskiego”(obecnie “Kapitan Głowacki”) i “Generała Zaruskiego”. Na propozycję w pełni pozytywnie zareagowali armatorzy “Daru Młodzieży”, “Zawiszy Czarnego” i “Generała Zaruskiego” podpisując uzgodnione dokumenty. Przekazano armatorom propozycję umieszczenia informacji o ich jednostkach w Tall Ships Manual, opracowywanym przez International Sail Training Association, wraz ze wzorem, jak taką informację należy przygotować. Z propozycji tej skorzystali armatorzy “Daru Młodzieży”, ”Iskry” i “Pogorii”.

W lutym 1996 patronat nad planowanym zlotem żaglowców "Sail Gdańsk '97" objęła Kancelaria Prezydenta RP z jej szefową Danutą Waniek na czele.  Powołany Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem Piotra Kołodziejczyka działał w oparciu o Biuro Organizacyjne. Działalność tego biura była wydzielona w strukturze organizacyjnej stowarzyszenia i finansowana ze środków uzyskiwanych od sponsorów, a więc najmniejszym stopniu nie obciążała STAP. Rozwinięta przez Przewodniczącego Rady akcja pozyskiwania sponsorów zaczęła osiągać zamierzony skutek w postaci wpływów gotówkowych i wsparcia rzeczowego. Zarząd Miasta Gdańska zadeklarował użyczenie na rzecz STAP biura nad Motławą, z pełnym wyposażeniem, do końca roku 2000 oczekując, że stowarzyszenie podejmie się organizacji wizyty floty the Cutty Sark Tall Ships Races 2000, przyznanej Gdańskowi przez ISTA.

1997

Na posiedzeniu Rady STAP w dniu 8 marca przedstawiono sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, udzielono Zarządowi absolutorium oraz przyjęto program działania i budżet na 1997 rok.

W sezonie zorganizowano 17 rejsów w których uczestniczyło około 800 osób, a statek przepłynął około 16.000 Mm zawijając do 21 portów. Jak co roku "Pogoria" uczestniczyła w The Cutty Sark Tall Ships Races na trasie Aberdeen - Trondheim (wyscig I - kpt Andrzej Szlemiński), Aalesund - Bergen - Stavanger (cruise-in-company - kpt Piotr Kołodziejczyk) i Stavanger - Goeteborg (wyscig II - kpt Andrzej Szlemiński). Jesienią "Pogoria" popłynęła, pod dowództwem kpt. Andrzeja Marczaka, w  rejs zorganizowany przy współpracy z fundacją Navigare Pro Humanum z Gdyni na Wyspy Kanaryjskie i z powrotem z załogą złożoną z młodzieży głuchoniemej i jej wychowawców.

W dniach 21–25.08.1997 odbył się w Gdańsku zlot żaglowców i jachtów Sail Gdańsk ’97 zorganizowany dla uczczenia 1000 lecia miasta przez Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem adm. Piotra Kołodziejczyka. Biuro organizacyjne zlotu działało jako jednostka wydzielona w strukturze STAP, a jego działalność, jak też finansowanie całej organizacji zlotu odbywało się ze środków uzyskanych przez Komitet Organizacyjny od sponsorów imprezy. Komitetowi Honorowemu przewodniczył minister transportu i gospodarki morskiej Bogusław Liberadzki. Patronat medialny sprawowały TV Polsat, radio RMF FM i Gazeta Wyborcza. W zlocie uczestniczyła też "Pogoria", która przypłynęła do Gdańska pod dowództwem kpt. Bronisława Tarnackiego.

Sponsorami imprezy były 24 instytucje, które wniosły wkład finansowy, w tym Rafineria Gdańska, Era GSM, Siemens i Ericsson, oraz 18 instytucji, które wniosły wkład rzeczowy, w tym Marynarka wojenna RP, Zarząd Portu Gdańsk i Urząd Morski w Gdyni. W imprezie wzięło udział 13 jednostek klasy A i B wg ISTA z Rosji, Niemiec, Francji, Finlandii, Bułgarii i Polski oraz kilkadziesiąt jachtów klasy C z Niemiec, Holandii, Belgii, Danii, Estonii, Rosji, Szwecji, USA i Polski. Ogółem liczba członków załóg wyniosła 1539 osób. W ramach imprezy zrealizowano bogaty program wycieczkowy i kulturalny dla załóg, a duże żaglowce zacumowane przy nabrzeżu Westerplatte odwiedziło około 120 tysięcy turystów. Imprezę zakończyła Parada Żagli na Zatoce Gdańskiej.

 

Zarówno władze miasta jak i Zarząd STAP oraz przedstawiciele ISTA ocenili imprezę jako bardzo udaną i stanowiącą ważny element przygotowań do goszczenia przez Gdańsk floty STA (The Cutty Sark Tall Ships Races ) w 2000 roku.

Lata 1998 - 2001 ( II kadencja Zarządu )

 

1998

Kończące pierwszą kadencję Zarządu sprawozdawczo wyborcze zebranie Rady STAP odbyło się w dniu 7 marca. Prezes ustępującego Zarządu Andrzej Szlemiński przedstawił sprawozdanie za rok 1997 oraz podsumowujące kadencję.

W ciągu pięciu lat, które upłynęły od zebrania założycielskiego na „Darze Młodzieży” w marcu 1993 roku Stowarzyszenie, startując od zera, stało się:

 • Skutecznym i odpowiedzialnym armatorem STS ”Pogoria”, który nie tylko nie zbankrutował, ale utrzymując statek w doskonałej kondycji zadbał o jego dodatkowe wyposażenie. Oraz, co najważniejsze, eksploatuje statek zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem, którym było umożliwienie polskiej młodzieży wyjście na morze na pokładzie żaglowca.
 • Organizacją, która udowodniła, że jest w stanie przeprowadzić imprezę żeglarską najwyższej rangi, jaką jest międzynarodowy zlot żaglowców i z tego powodu będącą najpoważniejszym pretendentem do organizowania w 2000 roku w Gdańsku wizyty floty The Cutty Sark Tall Ships Races.
 • Instytucją cieszącą się z wyżej wymienionych powodów zasłużoną renomą w kraju i za granicą, czego dowodem jest zgoda armatorów największych polskich żaglowców na objęcie ich patronatem STAP oraz uznanie międzynarodowego gremium ISTA wyrażające się między innymi powierzeniem imprezy w roku 2000 Gdańskowi, zaproszeniami do uczestnictwa w międzynarodowych spotkaniach, często na koszt organizatorów i do wystąpień na forum tych konferencji.

Głównymi sponsorami działalności STAP były osoby fizyczne – rodzice młodzieży uczestniczącej w rejsach na „Pogorii”. Ponadto sponsorami były: Marynarka Wojenna RP (pomoc rzeczowa), Polskie Linie Lotnicze LOT, Hestia Insurance, firma International – producent farb (pomoc rzeczowa), Petrobaltic i inni. Znaczną pomoc finansową uzyskano od sponsorów zagranicznych w czasie The Cutty Sark Tall Ships Races i w czasie wizyt przed i po tej imprezie.

Prezes Zarządu STAP jako przedstawiciel Polski w International Sail Training Association (ISTA), zaakceptowany na tą funkcję przez jej władze na wniosek Prezesa PZŻ, uczestniczył w posiedzeniach International Racing Committee dwa razy w roku – w marcu oraz w listopadzie z okazji dorocznej konferencji ISTA w Londynie. Ponadto w konferencji ISTA uczestniczyli: w 1994 roku Jędrzej Czajkowski, reprezentujący Przewodniczącego Rady STAP i Bronisław Tarnacki, w 1995 roku Piotr Kołodziejczyk i Marek Kleban, w 1996 roku Jędrzej Czajkowski ( na koszt Gdańska ), a w 1997 roku Jędrzej Czajkowski i Czesław Dyrcz ( finansowani przez Marynarkę Wojenną RP) oraz Andrzej Jankowski reprezentujący miasto Gdańsk – gospodarza imprezy w 2000 roku. Nawiązywane na forum konferencji kontakty, ukierunkowane na inicjowanie współpracy narodowych przedstawicieli w zakresie pomocy statkom żaglowym w uzyskaniu bezpłatnych postojów w portach, przyczyniły się do obniżenia kosztów eksploatacji „Pogorii” i uprościły organizację wymian załóg w obcych portach. Ponadto w portach, w których organizowano zloty z okazji regat Cutty Sark, zwykle udawało się uzyskać dodatkowy sponsoring w postaci paliwa bądź w gotówce, zwykle w zamian za udostępnienie pokładu statku na parę godzin firmom organizującym przyjęcia dla swoich pracowników lub klientów.

Nasi przedstawiciele brali też udział w konferencjach bezpieczeństwa („Safety Forum”) organizowanych we współpracy ISTA z American STA. W forum w Londynie w 1994 roku uczestniczyli Bronisław Tarnacki i Andrzej Szlemiński, a w 1997 roku w forum w Newport – Andrzej Szlemiński na imienne zaproszenie ASTA i z finansowaniem podróży i pobytu przez tą organizację.

Rada STAP po dyskusji przyjęła przedstawione sprawozdanie i udzieliła absolutorium ustępującemu Zarządowi.  Następnie podjęto decyzję o zmniejszeniu składu Zarządu do pięciu osób i przystąpiono do wyborów.

W wyniku wyborów Przewodniczącym Rady STAP został ponownie adm. Piotr Kołodziejczyk, Wiceprzewodniczącymi Andrzej Mendygrał i Leszek Wiktorowicz, a Sekretarzem Zbigniew Burciu.

Wybrano Zarząd, który w przerwie obrad Rady, działając pod przewodnictwem jej Przewodniczącego, ukonstytuował się następująco:

 • Prezes - adm. Jędrzej Czajkowski
 • Wiceprezes - Andrzej Szlemiński
 • Sekretarz - Marek Kleban
 • Skarbnik - Henryk Majewski
 • Członek Zarządu - Jan Kozłowski

Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:

 • Przewodniczący KR - Henryk Czajkowski
  • Członkowie: Mirosław Łukawski, Sławomir Marcinkowski, Ludwik Vogt i Lech Wiśniewski

Rada uchwaliła następujący program działalności Stowarzyszenia:

 1. pełnienie funkcji armatora STS ”Pogoria” i doskonalenie programu „sail training” prowadzonego na tym statku;
 2. podjęcie działań mających na celu włączenie do „programu „sail training” innych  żaglowców i dużych jachtów z ewentualnym podjęciem się, w razie potrzeby, funkcji armatora, a także podjęcie starań o wybudowanie żaglowca dla STAP;
 3. pozyskiwanie sponsorów dla realizacji programu “sail training” przede wszystkim dla jednostek objętych patronatem STAP;
 4. organizowanie, oprócz posiedzeń Rady i dorocznych spotkań członków STAP na „Pogorii”, konferencji STAP poświęconej zagadnieniom związanym z programami „sail training” oraz spotkań z młodzieżą;
 5. reprezentowanie STAP w ISTA oraz współpraca z narodowymi STA;
 6. współpraca z armatorami jednostek objętych patronatem STAP;
 7. promocja działalności STAP w mediach;
 8. współpraca z Miastem Gdańsk w przygotowaniach do Cutty Sark Tall Ships Races 2000

Sezon 1998 na „Pogorii” zaczął się wcześnie, bo już 1 kwietnia statek wypłynął w rejs na Atlantyk z załogą złożoną z młodzieży z Instytutu Głuchoniemych. Wymiana załogi nastąpiła w Kadyksie , a do Gdyni statek powrócił 31 maja. Za rejs ten kapitanowie jego etapów Piotr Kołodziejczyk i Zygmunt Biernacik uzyskali wyróżnienie nagrody Rejs Roku. Przez pierwsze trzy tygodnie czerwca „Pogoria” pływała w krótkich rejsach po Bałtyku, a następnie wypłynęła w cykl rejsów z wymianami załóg w Delfzijl, Cherbourg’u, Lizbonie, Vigo i ponownie w Cherbourg’u, aby powrócić do Gdyni w połowie września. W ramach tego cyklu statek wziął udział w zlocie żaglowców w Delfzijl, The Cutty Sark Tall Ships Races na trasie Falmouth - Lizbona (kpt.Witold Zdrojewski) - Vigo - Dublin i Festiwalu Morskim w Portsmouth (kpt.Andrzej Szlemiński). W regatach „Pogoria” zajęła 9 miejsce na trasie Falmouth - Lizbona i 5 miejsce na trasie Vigo - Dublin w klasie A ( największych żaglowców). W drugiej połowie września i w pierwszych dniach października odbyły się jeszcze trzy krótkie rejsy na Bałtyku.

Przeprowadzone przez Zarząd rozpoznanie możliwości włączenia do programu STAP takich jednostek jak „Generał Zaruski” i  „Fryderyk Chopin”  nie dało obiecujących rezultatów i z tego względu działań w tym kierunku chwilowo zaniechano nie rezygnując z ich prowadzenia w przypadku zmiany sytuacji na bardziej korzystną.

Podjęto działania w celu doprowadzenia do zbudowania żaglowca dla STAP. Odbyły się, zainicjowane przez Prezesa Jędrzeja Czajkowskiego i Skarbnika Henryka Majewskiego, spotkania Zarządu z władzami państwowymi i samorządowymi województwa Pomorskiego, na których uzyskano ich poparcie i podpisano list intencyjny w tej sprawie. Zainteresowano projektem Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ponieważ Zarząd wyszedł z założenia, że nowy statek powinien również służyć integracji młodzieży niepełnosprawnej z rówieśnikami, którzy nie mają takich ograniczeń, z pożytkiem dla obu grup.

Na spotkaniu zespołu doradczego Zarządu, które odbyło się na „Pogorii” w początku października przedyskutowano wstępnie tą sprawę i ci uczestnicy  spotkania, którzy czuli się na siłach, nadesłali pisemne opracowania założeń do projektu nowego statku. Na podstawie tych opracowań Zarząd określił założenia do projektu ofertowego i zwrócił się do trzech konstruktorów o opracowanie takich projektów. Z przedstawionych projektów Zarząd, w oparciu o opinię zespołu doradczego, miał wybrać projekt i podjąć kroki mające na celu zapewnienie finansowania jego realizacji.

W 1998 roku naszymi sponsorami były - Marynarka Wojenna RP, Polskie Linie Lotnicze LOT, firma “International”- producent farb, Zespół Elektrociepłowni „Wybrzeże”, od których uzyskaliśmy pomoc rzeczową oraz sponsorzy zagraniczni tacy jak organizatorzy zlotu w Delfzijl, Maritime Festival w Portsmouth, firmy organizujące przyjęcia na „Pogorii” w Dublinie, a także  porty goszczące “Pogorię” bez pobierania opłat. Znacznej pomocy udzielił Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki dofinansowując udział „Pogorii” w Cutty Sark Tall Ships Races oraz Wojewódzki Fundusz  Ochrony Środowiska dofinansowując poczynione na statku inwestycje chroniące środowisko (wymiana freonu w chłodni).

W międzynarodowej konferencji  ISTA w Londynie w listopadzie 1998  uczestniczyli- Jędrzej Czajkowski, który przebywał w tym czasie służbowo w Anglii, Jan Kozłowski delegowany przez UKFiT oraz Andrzej Szlemiński i Henryk Majewski.

Patronat STAP sprzyjał powstaniu i umocnieniu bardzo przyjacielskich stosunków  pomiędzy kapitanami i załogami „Daru Młodzieży”, „Iskry”, „Zawiszy Czarnego” i „Pogorii”.

Stowarzyszenie otrzymało zlecenie Zarządu Miasta Gdańska na organizację the Cutty Sark Tall Ships Races Gdańsk 2000. W czerwcu 1998 wynegocjowano i podpisano z Zarządem Miasta umowę ramową określającą zasady współpracy i obowiązki stron.

Poza działaniami wynikającymi z uchwały programowej Zarząd podjął następujące działania i decyzje wynikające z uchwał i wniosków Rady:

 • powołał zespół doradczy Zarządu w składzie - Z. Biernacik, J. Jaszczuk, Sł. Kunc,  W. Kłosowski, W. Leszczyński, Z. Lubczański, W. Ozgowicz, Z. Stosio, L. Wiśniewski i W. Zdrojewski.
 • opracował propozycję ordynacji wyborczej do władz STAP jako uzupełnienie Regulaminu Rady.

1999

Posiedzenie Rady STAP odbyło się 6 marca. W dyskusji poruszano głównie temat budowy nowego żaglowca oraz ewentualnego włączenia innych jednostek do programu STAP. Przyjęto nowych członków i nieco zmodyfikowaną uchwałę programową oraz zatwierdzono budżet według propozycji przedstawionej przez Zarząd.

W lutym 1999 Izba Morska odrzuciła wniosek PZŻ o sprostowanie wpisu  w Rejestrze Okrętowym przez skreślenie udziału Gdyńskiej Fundacji Żeglarskiej we współwłasności "Pogorii", a wykonana dla GFŻ opinia prawna potwierdziła prawo fundacji do tego udziału. W tej sytuacji Zarządy STAP i GFŻ zdecydowały się na zrealizowanie decyzji Rady Fundacji z 1993 roku, podjętej na wniosek Prezesa PZŻ Ludwika Vogta, która przewidywała przeniesienie udziału we współwłasności „Pogorii” na STAP z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia. Na podstawie podpisanej przez STAP i GFŻ umowy 30 marca 1999  Izba Morska wpisała stowarzyszenie Sail Training Association Poland do Rejestru Okrętowego jako właściciela 2/5 udziału we współwłasności statku „Pogoria”.

Sezon 1999 na "Pogorii" rozpoczął się w początku maja, po zimowym postoju remontowym w Gdańskiej Stoczni Remontowej.   Na wiosnę wykonano remont kapitalny łazienek ze znacznym podniesieniem ich standardu oraz przebudowano kabinę nawigacyjną w związku z zakupem i montażem nowego sprzętu nawigacyjnego.

W maju  „Pogoria” pływała z młodzieżą szkolną w krótkich rejsach po Bałtyku, a w czerwcu popłynęła w rejs na zlot do Ipswich (kapitan Zygmunt Biernacik). W końcu czerwca wypłynęła na morze Północne odwiedzając Kopenhagę i Edinburgh w drodze na zlot w Rouen (kapitan Jerzy Jaszczuk). Po wyjściu z Rouen „Pogoria” pod dowództwem Andrzeja Szlemińskiego wzięła udział w The Cutty Sark Tall Ships Races na trasie Saint Malo – Greenock – Lerwick – Aalborg odwiedzając dodatkowo, w czasie „cruise-in-company” z Greenock do Lerwick, szkockie porty Geirloch i Stornoway.

Na zakończeniu imprezy w Aalborgu „Pogoria” otrzymała najważniejszą nagrodę imprezy, „The Cutty Sark Trophy” przyznawaną w wyniku tajnego głosowania kapitanów wszystkich jednostek uczestniczących w imprezie, po konsultacji ze swoimi załogami. Nagroda ta nominalnie przyznawana jest za największy wkład w dzieło międzynarodowej współpracy i zrozumienia w trakcie regat, a w praktyce za postawę statku i jego załogi w imprezie. Tym samym sposób utrzymania i eksploatacji żaglowca oraz działalność wychowawcza STAP zyskały międzynarodowe uznanie.

Po powrocie do kraju w końcu sierpnia „Pogoria” pływała w kilku rejsach po Bałtyku, odwiedzając m.in. Helsinki i Stockholm, a następnie wypłynęła w etapowy rejs dookoła Europy, który zakończyła w końcu października w Genui. Po drodze statek wchodził m.in. do Plymouth, Brestu, Kadyksu, Alicante, Palma de Mallorca i Monte Carlo. Członkowie i sympatycy STAP powitali Nowy Rok w „sylwestrowym” rejsie z Genui do Monte Carlo, a "Pogorią" dowodził Witold Zdrojewski.

W początku września 1999, wpłynęło do Zarządu STAP pismo z PZŻ wypowiadające Stowarzyszeniu umowę armatorską bez podania przyczyn. Po zasięgnięciu opinii prawnej, Zarząd STAP stanowczo sprzeciwił się zmianie armatora uważając, że ponieważ statek jest przedmiotem współwłasności w częściach ułamkowych, a funkcja armatora ma wysoką rangę, to wszelkie zmiany odnoszące się do podmiotu wykonującego te funkcje są czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu i jako takie wymagają zgody współwłaściciela.

W dniu 23 października 1999 odbyła się I Konferencja STA Poland. Referaty wygłosili:

 • Jan Ludwig – Kryteria bezpieczeństwa dużych jachtów w świetle obowiązujących i przygotowywanych przepisów.
 • Bogdan Olszewski – Wymagania kwalifikacyjne do pracy na jachtach komercyjnych i szkolnych powyżej 24 m długości. Stan obecny i propozycje korekty.
 • Jan Młynarczyk Bezpieczeństwo statecznościowe statków żaglowych.
 • kmdr ppor. Sylwester Mansfeld – Możliwości zwiększenia efektywności szkolenia żeglarskiego w oparciu o doświadczenia z wykorzystaniem symulatora manewrowego Akademii Marynarki Wojennej.
 • Andrzej Szlemiński – Sprawozdanie z Safety Forum organizowanego przez ISTA i ASTA.

W listopadzie 1999 w konferencji ISTA w Londynie uczestniczyli - Jędrzej Czajkowski delegowany przez miasto Gdynia, Piotr Kołodziejczyk delegowany przez miasto Gdańsk oraz Henryk Majewski i Andrzej Szlemiński. Sukcesem naszej delegacji było przyznanie miastu Gdynia przez ISTA prawa do współ organizacji regat Cutty Sark w roku 2003 razem z Petersburgiem, Rygą i Lubeką.

Zdobycie przez "Pogorię" nagrody Cutty Sark Trophy zaowocowało zaproszeniem jej kapitana w imprezie Andrzeja Szlemińskiego na konferencję American Sail Training Association i Safety Forum w Bostonie na koszt organizatorów. Udział w konferencji pozwolił na nawiązanie kontaktów z organizatorami zlotów żaglowców w portach wschodniego wybrzeża USA i Kanady planowanych w ramach organizowanego wspólnie przez ISTA i ASTA cyklu imprez pod wspólną nazwą Tall Ships 2000.

W 1999 roku sponsorami działalności STAP były - Marynarka Wojenna RP, Polskie Linie Lotnicze LOT, firma “International”- producent farb oraz Gdańska Stocznia Remontowa, od których uzyskaliśmy pomoc rzeczową oraz sponsorzy  zagraniczni tacy jak organizatorzy zlotów w Ipswich i Rouen, firmy organizujące przyjęcia na „Pogorii” w Greenock, Geirloch i Aalborgu, firmy dostarczające bezpłatnie paliwo w Lerwick i Aalborgu, a także  porty goszczące “Pogorię” bez pobierania opłat wśród których największy udział miała Genua, a konkretnie Yacht Club Italiano, który oprócz bezpłatnego postoju i energii elektrycznej dostarczał również paliwo. Znacznej pomocy udzielił Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki dofinansowując udział „Pogorii” w The Cutty Sark Tall Ships Races.

Stowarzyszenie  otrzymało zlecenie Zarządu Miasta Gdańska na organizację the Cutty Sark Tall Ships Races Gdańsk 2000. W czerwcu 1998 wynegocjowano i podpisano z Zarządem Miasta umowę ramową określającą zasady współpracy i obowiązki stron. Na jej podstawie  zawarto umowę na opracowanie w 1999 roku założeń organizacyjnych imprezy z określeniem niezbędnych nakładów. Pracami zespołu kierował Piotr Kołodziejczyk.  Zadanie to zostało wykonane zgodnie z umową i w końcu sierpnia przedstawiono preliminarz kosztów, a w końcu października – całość opracowania.

Kontynuowano działania w celu doprowadzenia do zbudowania żaglowca dla STAP. Na spotkaniu zespołu doradczego Zarządu rozpatrzono propozycje Ryszarda Langera i Juliusza Strawińskiego. Z przedstawionych propozycji Zarząd, w oparciu o opinię zespołu doradczego,  wybrał do dalszych działań propozycję Juliusza Strawińskiego i zlecił mu opracowanie projektu ofertowego.  Wykonany projekt przedstawiono władzom Gdańska, Gdyni i województwa Pomorskiego i uzyskano ich werbalne poparcie. Zgodnie z ustaleniami ze spotkania z władzami przedstawiono Wojewodzie Pomorskiemu propozycję składu Komitetu Budowy Statku i Rady Sponsorów.

2000

W początku lutego 2000 podpisano umowę na przygotowanie i przeprowadzenie zlotu żaglowców i jachtów Cutty Sark Tall Ships’ Races Gdańsk 2000. Kierowanie realizacją umowy, a tym samym organizacją imprezy powierzono adm. Piotrowi Kołodziejczykowi, który powołał zespół organizacyjny.

Fakt zdobycia w 1999 r przez "Pogorię" prestiżowej nagrody  Cutty Sark Trophy został zauważony przez jury Nagrody Rejs Roku, które postanowiło przyznać stowarzyszeniu Sail Training Association Poland nagrodę specjalną z następującym uzasadnieniem – "Za wieloletnią działalność na polu morskiego wychowania młodzieży na „Pogorii” ukoronowaną zdobyciem The Cutty Sark Trophy pod dowództwem kapitana Andrzeja Szlemińskiego". Nagrodę odebrał kapitan wraz kilkoma przedstawicielami załogi szkolnej "Pogorii" na dorocznej ceremonii wręczania nagród "Rejsu Roku" w ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku.

Posiedzenie Rady STAP odbyło się 4 marca 2000. W zebraniu uczestniczył przedstawiciel ISTA, członek Board of Directors tej organizacji Bernard Heppener delegowany przez ISTA oraz zaproszony przez STAP Charles Sneddon, członek brytyjskiej STA zwany z racji zasług w zakresie pomocy organizacyjnej wizyt w portach "Ambasadorem Pogorii w Szkocji". W sali obrad prezentowany był wykonany ze srebra model klipra stanowiący przechodnią nagrodę Cutty Sark Trophy.

W trakcie obrad Rady sprawozdanie przedstawił Prezes Zarządu Jędrzej Czajkowski, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - jej Przewodniczący Henryk Czajkowski. Po dyskusji uchwalono, że Zarząd uwzględni wnioski KR, dotyczące głównie spraw formalno-porządkowych i do końca maja uporządkuje kwestie zawarte w jej sprawozdaniu. Podjęto również uchwały dotyczące przyjęcia nowych członków, skreślenia zalegających ze składkami oraz przyjęto projekt budżetu.

Na wiosennym zebraniu International Racing Committee w marcu 2000 przedstawiciel STAP Andrzej Szlemiński został wybrany do Board of Directors (Zarządu) International Sail Training Association.

W roku 2000 Stowarzyszenie pełniło funkcję armatora „Pogorii” mimo wypowiedzenia przez PZŻ umowy armatorskiej w sierpniu 1999. Oczekiwaliśmy, zgodnie z przeprowadzonymi rozmowami, przedstawienia przez współwłaściciela statku nowej propozycji umowy, co nastąpiło dopiero w październiku roku 2000.

Począwszy od 21 stycznia na "Pogorii" odbywały się rejsy po Morzu Śródziemnym w oparciu o bazę w Genui. Jeden z tych rejsów, prowadzony przez kapitana Jerzego Jaszczuka, stanowił udaną próbę realizacji programu szkolnego na statku w miesięcznym rejsie do Izraela i Egiptu. W konsekwencji  z inicjatywy Jerzego Jaszczuka, przy udziale kilku członków STAP, powołano do życia stowarzyszenie pod nazwą "Edukacja Pod Żaglami".

Sprawa udziału "Pogorii" w transatlantyckiej imprezie Tall Ships 2000 wywoływała wiele kontrowersji w związku z zaangażowania STAP w organizację Cutty Sark Tall Ships Races 2000 w Gdańsku. Decyzja Zarządu o udziale w Tall Ships 2000 była niejednomyślna, a decydującą okazała się symulacja wyniku finansowego sezonu 2000, znacznie korzystniejsza dla wariantu z udziałem w imprezie transatlantyckiej, która przeważyła szalę nad względami, które można nazwać "politycznymi", przemawiającymi za pozostaniem statku w Europie i wzięciu udziału w imprezie w Gdańsku. Wpływy z tytułu zawartych w USA i Kanadzie kontraktów portowych przekroczyły zakładaną wielkość i wyniosły ponad 500 tysięcy złotych.

„Pogoria” wystartowała więc w końcu kwietnia z Genui do I etapu Tall Ships 2000 z mieszaną polsko-włosko-bermudzką załoga pod dowództwem kapitana Jerzego Jaszczuka. Z powodu słabych wiatrów i napiętego terminarza imprezy „Pogoria” wycofała się z regat, aby zdążyć do Kadyksu, gdzie nastąpiła wymiana załogi.

Z Kadyksu „Pogoria”, pod dowództwem Piotra Kołodziejczyka, popłynęła przez Bermudy do Nowego Jorku nie uczestnicząc w regatach z powodu nieodpowiedniego wiekowo, w stosunku do wymagań ISTA,  składu załogi.

W kolejnym etapie „Pogoria”, pod dowództwem Andrzeja Szlemińskiego, biorąc udział w imprezach organizowanych przez Op Sail Inc. i ASTA,  odwiedziła Norfolk, Wilmington i Atlantic City kończąc ten etap w Greenport, gdzie wymieniono załogę drogą lotniczą via Nowy Jork w początku lipca.

Następna załoga, w skład której wchodziła jedna wachta złożona z osób w wieku powyżej 25 lat, głównie członków STAP, odwiedziła Nowy Jork, Bourne w Cape Cod Canal i Boston. W Nowym Jorku "Pogoria" była drugim od czoła żaglowcem w szyku parady odbywającej się, jak to jest w zwyczaju w Ameryce, na wejściu do portu. Paradę tą odbierał z pokładu lotniskowca Prezydent Bill Clinton.  W Bostonie nastąpiła  wymiana „dorosłej” wachty na młodych Kanadyjczyków, z którymi wystartowano do regat do Halifaxu. W regatach, po okresie słabych przeciwnych wiatrów wiejących w gęstej mgle, kiedy „Pogoria” zajmowała przez dłuższy czas pierwsze miejsce nie tylko w klasie, lecz również w klasyfikacji generalnej, przyszedł silny wiatr zachodni i „Pogoria” zajęła ostatecznie 6 miejsce na 13 żaglowców w klasie A.

Z Halifaxu, po zaokrętowaniu nowej załogi, w skład której weszło również 10 młodych Kanadyjczyków, „Pogoria” wystartowała 24 lipca do regat do Amsterdamu. Po sześciu dniach w morzu zdarzył się na statku wypadek, który zakończył się dosyć szczęśliwie, a mógł być fatalnym w skutkach. Jedna z dziewcząt, żeglarka ze sporym doświadczeniem na „Pogorii”, odpadła od masztu w momencie przechodzenia na bombramreję i spadła na nadbudówkę dziobową. Szczęśliwie po drodze zawadziła o sztagi grotmasztu i spadła na grotsztaksel, po którym zsunęła się na pokład. To hamowanie na sztagach i żaglu ją ocaliło, wyszła z tego tylko (w tych okolicznościach) z pęknięciem miednicy. Zaraz po wypadku poproszono o pomoc lekarską „Kruzenshterna”, który będąc w pobliżu natychmiast stanął w dryf. Przekazano poszkodowaną na ten statek, a jego kapitan, po przeprowadzeniu przez lekarzy badań i stwierdzeniu konieczności oddania poszkodowanej do szpitala, ruszył w stronę St. John na Nowej Funlandii. Jeszcze  w drodze w kierunku tego portu zabrano dziewczynę helikopterem do szpitala. Poszkodowana wróciła we wrześniu do kraju. Postępowanie przed Izbą Morską zostało w styczniu 2001 zamknięte bez rozprawy ponieważ Izba uznała wypadek za losowy i stwierdziła brak winy po stronie kapitana statku i jego załogi oraz ich prawidłowe postępowanie po wypadku.

Linię mety koło wyspy Wight „Pogoria” przekroczyła po dwudziestu dobach i jednej godzinie od startu przepływając w tym czasie nieco ponad 3000 Mm . Rezerwa czasu pozwoliła na krótkie wizyty w Portsmouth, Vlissingen i Scheveningen przed zawinięciem do Amsterdamu, gdzie po raz kolejny wymieniono załogę, a Andrzej Szlemiński przekazał dowództwo Witoldowi Zdrojewskiemu, który doprowadził statek do Gdyni.

Po krótkim postoju „Pogoria” wyszła w podróż dookoła Europy do Genui, która stanowi bazę zimowej eksploatacji statku. W roku 2000 w 25 rejsach wzięło udział 1125 osób, a statek przebył 25012 Mm .

W początku lipca odbył się w Gdańsku zlot żaglowców i jachtów w ramach The Cutty Sark Tall Ships Races 2000. Dyrektorem Biura Organizacyjnego był adm. Piotr Kołodziejczyk, a w kierowanym przez niego zespole pracowali Jędrzej Czajkowski, Marek Kleban, Henryk Majewski, Ryszard Płużyczka, Andrzej Szlemiński, Kazimierz Tomaszewski i Leszek Wiktorowicz.    W imprezie wzięło udział 11 jednostek klasy A i B oraz 60 jednostek klasy C  z 1581 osobami na pokładach.  Dokonania organizatorów zostały wysoko ocenione przez władze ISTA, a dochód STAP z tytułu organizacji imprezy wyniósł 220 tysięcy złotych.

Pomimo wysiłków podejmowanych przez Zarząd nie udało się powołać Komitetu Budowy Statku i Rady Sponsorów ze względu na wiążące się z tym zobowiązania finansowe, których nikt nie chciał w sposób odpowiedzialny podjąć.

W listopadzie 2000 w konferencji ISTA uczestniczył – Prezes Zarządu STAP Jędrzej Czajkowski delegowany przez miasto Gdynia w związku z planowanym na lato 2003 pobytem floty Cutty Sark Tall Ships’ Races w tym porcie oraz stały przedstawiciel STAP Andrzej Szlemiński.

Drugi rok z rzędu odbył się rejs "Sylwestrowy", przeznaczony przede wszystkim dla członków STAP i ich rodzin. Tym razem na trasie z Barcelony do Genui „Pogorią" dowodził Jędrzej Czajkowski.

2001

Posiedzenie Rady STAP odbyło się 3 marca. Sprawozdanie Zarządu przedstawił Prezes Jędrzej Czajkowski, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jej Przewodniczący Henryk Czajkowski. W dyskusji poruszono sprawy umowy armatorskiej z PZŻ, przyjmowania nowych członków STAP, nowego żaglowca dla STAP, zlotu żaglowców w Gdyni w 2003 roku, propozycji kryteriów kwalifikacyjnych kapitanów, łączenia funkcji w Zarządzie i etatu w biurze armatorskim oraz regulaminu Komisji Rewizyjnej. W trakcie zebrania podjęto uchwały o udzieleniu Zarządowi absolutorium, upoważnieniu Zarządu do przygotowania ewentualnych zmian w statucie w zakresie zatrudniania członków STAP oraz do wytypowania komisji do negocjacji umowy armatorskiej z PZŻ. Przyjęto przedstawiony przez Zarząd projekt budżetu i Kryteria Kwalifikacyjne Kapitanów oraz Zasady Organizacji Rejsów.

W roku 2001, po okresie zimowej eksploatacji statku na Morzu Śródziemnym w oparciu o bazę w Genui,  „Pogoria” powróciła na krótko do Gdyni, aby w czerwcu  popłynąć na Kieler Woche, a następnie wziąć udział w The Cutty Sark Tall Ships Races na trasie Antwerpia – Aalesund – Bergen (kapitan Andrzej Szlemiński) i Bergen – Esbjerg (kapitan Jędrzej Czajkowski). We wrześniu przeprowadzono w Gdańskiej Stoczni Remontowej remont klasowy połączony z wymianą silnika głównego. Lista remontowa obejmowała takie pozycje jak: wspomniana wymiana silnika, przegląd i naprawa przekładni oraz urządzenia sterowego i agregatów, wymiana sprężarki, częściowa wymiana  grzejników elektrycznych na suszarki, wymiana pieca piekarniczego, dokowanie z malowaniem kadłuba oraz naprawami uszczelnień wału i steru, wymiana rur i zaworów oraz częściowa wymiana lin takielunku. Wynegocjowane przez Prezesa Zarządu Jędrzeja Czajkowskiego warunki przyjęcia statku do stoczni remontowej pozwoliły na znaczne obniżenie kosztów remontu z uwagi na możliwość zatrudniania przez nas wykonawców bez pośrednictwa stoczni. Dobre przygotowanie remontu przez Marka Klebana oraz powierzenie kierowania pracami Andrzejowi Marczakowi pozwoliło na wykonanie całości prac w czasie zaledwie trzech tygodni. W trakcie remontu na statku pracowała bardzo ofiarnie kilkunastoosobowa grupa młodzieży, która wykonała większość prac przy takielunku oraz wiele prac pomocniczych. Po remoncie statek wypłynął w rejs wokół Europy do Genui, skąd organizowane były zimowe rejsy dla młodzieży. Zorganizowano również rejs sylwestrowy dla członków STAP na trasie Civitavecchia – Neapol - Livorno, który w zastępstwie Prezesa Jędrzeja Czajkowskiego prowadził Andrzej Szlemiński. Łącznie w 2001 roku w 28 rejsach wzięło udział 1012 osób, a statek przebył 20.100 Mm .

Zgodnie z zaleceniami Rady STAP Zarząd poświęcił sprawom bezpieczeństwa wiele uwagi. Dokonano przeglądu i aktualizacji regulaminu obowiązującego na „Pogorii” i „Podręcznika Oficera Wachtowego”. Rozpoczęto wdrażanie wymagań określonych w  przyjętych przez Radę „Kryteriach Kwalifikacyjnych Kapitanów” wykraczające poza wymagania określone Regulaminem Stopni Żeglarskich PZŻ w kierunku wymagań stosowanych w Unii Europejskiej. W celu usprawnienia organizacji rejsów poprawiono informację dla uczestników przez wydanie „Vademecuum Żeglarza na Pogorii” i uruchomienie strony internetowej. Wdrożenie uchwalonych przez Radę „Zasad Organizacji Rejsów” oraz „Kryteriów Kwalifikacyjnych Kapitanów” ma na celu, oprócz względów bezpieczeństwa, zapewnienie przejrzystości procesu kwalifikowania kapitanów i oficerów do udziału w organizowanych przez STAP rejsach.

Ze względu na trudną sytuację ekonomiczną w kraju i wynikające stąd trudności w pozyskiwaniu sponsorów Zarząd zmuszony był do rezygnacji z podejmowania prób uruchomienia budowy nowego żaglowca. W latach ubiegłych powstał projekt ofertowy oraz podejmowano nieudane próby powołania Komitetu Budowy Statku i Rady Sponsorów. Również sprawa ewentualnego zakupu „Kaliakry” nie została podjęta ze względu na niewyjaśniona sytuację tego statku w kraju bandery. W tej sytuacji Zarząd podjął decyzję o zakupieniu kadłuba jachtu „Gedania” w celu jej odbudowy i wyposażenia do pływania z młodzieżą, co rozszerzy naszą ofertę o możliwość pływania w ramach działalności STAP kolegom nie zainteresowanym „Pogorią”, a młodzieży umożliwi uzyskanie pełnego stażu na stopnie żeglarskie w naszym Stowarzyszeniu jako że PZŻ tylko cząstkowo uznaje staże na żaglowcach.

Współpraca międzynarodowa przyniosła STAP wymierne korzyści oraz efekty wychowawcze i propagandowe. Kontakty z narodowymi STA pozwoliły na uniknięcie opłat portowych w większości odwiedzanych portów Włoch, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii, komponowanie międzynarodowych załóg dla „Pogorii” nie tylko w czasie imprez ISTA oraz skuteczne organizowanie sponsoringu głównie w czasie tych imprez. Najlepiej układała się współpraca z STA Italia, która była obustronnie korzystna. Włosi pomagali nam w organizowaniu bezpłatnych wizyt w swoich portach, a młodzież włoska uzupełniała nasze załogi pływające po Morzu Śródziemnym i w regatach Cutty Sark. Aktywność STAP w tym zakresie została zauważona przez ISTA, która to organizacja przyznała naszemu stowarzyszeniu Robin Duchesne Memorial Trophy, nagrodę przechodnią dla osoby lub instytucji, która w mijającym roku wniosła największy wkład w sprawę międzynarodowych kontaktów młodzieży.   Nagrodę tą w listopadzie 2001 na konferencji ISTA odebrał Prezes Zarządu STAP Jędrzej Czajkowski delegowany przez miasto Gdynia w związku z planowanym na lato 2003 pobytem floty Cutty Sark Tall Ships’ Races w tym porcie.

 

Promocja działalności STAP w mediach ruszyła z martwego punktu. A miesięczniku "Żagle ukazał się wywiad z Prezesem Zarządu Jędrzejem Czajkowskim oraz dwa artykuły pióra Andrzeja Szlemińskiego dotyczące udziału "Pogorii" i innych żaglowców w imprezie Tall Ships 2000. Ukazał się artykuł B.Ożarzewskiej na temat udziału dzieci powodzian w rejsie "Pogorii". Powstał program telewizyjny, w kilku odcinkach, o udziale „Pogorii” w Tall Ships 2000 wyprodukowany przez TV Poznań i emitowany dwukrotnie w TV Polonia i Regionalnej.

Lata 2002 - 2005 ( III kadencja Zarządu )

 

2002

Sprawozdawczo-wyborcze zebranie Rady STAP odbyło się 2 marca. W sprawozdaniu Zarządu podkreślono wprowadzoną w upływającej kadencji intensywną, całoroczną eksploatację "Pogorii" w oparciu o zimową bazę w Genui - zima 1998/1999 była jak dotąd ostatnią spędzoną przez statek w Gdyni. Wpływy od sponsorów wyniosły ogółem około 1,5 miliona złotych. Na kwotę tą złożyły się dotacje takich firm i instytucji jak ERA GSM, UKFiT/UKFiS, WARBUD i sponsorów zagranicznych na podstawie kontraktów związanych z uczestnictwem "Pogorii" w imprezach i zlotach. Stowarzyszenie nasze stało się skutecznym promotorem polskich portów dla organizacji wielkich imprez żeglarskich. W roku 2000 zespół pod kierownictwem Piotra Kołodziejczyka  zorganizował zlot żaglowców w Gdańsku w ramach the Cutty Sark Tall Ships Races. Organizacja imprezy uzyskała wysoką ocenę, czemu dało wyraz jury nagrody Rejs Roku przyznając STAP nagrodę specjalną za promocję polskich portów w ISTA oraz dobrą organizację The Cutty Sark Tall Ships Races w Gdańsku.

Rada dokonała zmian w Statucie STAP i regulaminach, w rezultacie których dotychczasowy Przewodniczący Rady przyjmuje tytuł Prezydenta STAP. Do Statutu wprowadzono nowy organ w postaci Sądu Koleżeńskiego i przyjęto jego regulamin, który tytułem próby ma obowiązywać przez następny rok. Przyjęto nowy Regulamin Komisji Rewizyjnej zaproponowany prze jej Przewodniczącego Henryka Czajkowskiego. Przyjęto regulamin wyborów do władz STAP przewidujący wybory tajne (dotychczasowe były jawne)  oraz bezpośredni wybór Prezesa Zarządu ( dotychczas był wybierany przez członków Zarządu spośród wybranych do tego gremium).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Czajkowski  odczytał jej sprawozdanie oraz podał do widomości zebranych treść odpowiedzi KR na list grupy członków STAP w kwestii wynagradzania członków władz wybieralnych STAP, co po dyskusji skutkowało przyjęciem przez Radę uchwały, aby w przyszłości nie wypłacać prowizji od efektów działalności gospodarczej, lecz nagrody zatwierdzane przez Radę na wniosek Zarządu.

Na czas wyborów przewodniczenie zebraniu objął Waldemar Mieczkowski. W wyniku tajnego głosowania wybrano władze STAP w składzie:

 • Prezydent - Leszek Wiktorowicz
 • Wiceprezydenci - Jan Kozłowski i Henryk Majewski
 • Sekretarz Rady - Jan Goździkowski
 • Prezes Zarządu - Piotr Kołodziejczyk

Członkowie Zarządu ( funkcje rozdzielono na pierwszym posiedzeniu Zarządu):

 • Marek Kleban - sekretarz, Mario Sas-Bojarski- członek zarządu, Andrzej Szlemiński - wiceprezes, Wiesław Tarełko - skarbnik.
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Bronisław Tarnacki
  • Członkowie KR: Mirosław Łukawski i Lech Wiśniewski
 • Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego - Witold Zdrojewski
  • Członkowie SK: Ziemowit Barański, Ryszard Langer, Roman Olszewski i Bogumił Pierożek.

W roku 2002 eksploatacja "Pogorii" przebiegała następująco:

W okresie styczeń–czerwiec, w oparciu o bazę w Genui, odbywały się rejsy po Morzu Śródziemnym. W okresie tym, w dwóch rejsach - miesięcznym i dwutygodniowym, prowadzonych przez kol. kol. J. Jaszczuka, J. Rakowicza i A. Jassera realizowano program szkolny i żeglarski Stowarzyszenia Edukacja pod Żaglami. Przedsięwzięcie i przebieg tych rejsów Zarząd ocenił pozytywnie i wsparł finansowo ich realizację.

„Pogoria” wystartowała w  Cutty Sark Tall Ships Races’ 2002. Uczestniczyła w całej imprezie pod dowództwem:  I etap Alicante - Malaga - kpt. Jędrzej Czajkowski, II Etap Malaga -La Coruňa – kpt. Andrzej Szlemiński, III Etap La Coruňa - Santander - Portsmouth kpt. Janusz Zbierajewski.

We wrześniu „Pogoria” pływała po M. Bałtyckim realizując rejs z Międzynarodowym Uniwersytetem Bałtyckim w Uppsali oraz dwa rejsy komercyjne. Po krótkim postoju w Gdyni, podczas którego dokonano drobnych napraw oraz prowizorycznie zamontowano żyrokompas , podarowany przez armatora kanadyjskiej "Concordii" na prośbę Andrzeja Marczaka, „Pogoria” wyszła w podróż dookoła Europy do Genui, która nadal stanowi bazę zimowej eksploatacji statku w dwu- i jednotygodniowych rejsach po Morzu Śródziemnym.

W roku 2002 "Pogorię" eksploatowano przez 351 dni, zrealizowano 37 rejsów w których wzięło udział około 1620 osób. W tym czasie na statku przeprowadzono remonty i inwestycje takie jak: wymiana silnika przyczepnego do pontonu, zakup laptopa do celów nawigacyjnych, instalacja żyrokompasu z dwoma repetytorami, remont i wymiana części systemu ścieków i fekaliów,   wymiana lin takielunku stałego, zakup telewizora.

Zarząd, zobligowany decyzją Rady STAP, przystąpił wiosną do prac związanych z odbudową „Gedanii”, a właściwie budową nowego jachtu w oparciu o istniejący kadłub. W początkowym okresie skupiono się na określeniu założeń techniczno–eksploatacyjnych, rozpoznaniu możliwości wykonawczych remontu kadłuba i wiążących się z powyższym możliwości jego składowania oraz działań organizacyjnych związanych z przetransportowaniem jachtu z terenu Stoczni Gdańskiej.

W początku czerwca Zarząd powołał Pełnomocnika ds. Przebudowy "Gedanii", w osobie Mario Sas-Bojarskiego, z zadaniem stworzenia zespołu złożonego z doświadczonych konstruktorów i kapitanów jachtowych do przygotowania zakresu prac związanych z przebudową.

W połowie lipca nastąpiło protokolarne przekazanie jachtu i uregulowane zostały sprawy własnościowe oraz finansowe, związane z przetransportowaniem kadłuba. Na przełomie lipca i sierpnia trwały prace przy kadłubie jachtu polegające na jego wstępnym oczyszczeniu, zdjęciu masztów, demontażu trzonu sterowego, demontażu starej nadbudówki.

Pełnomocnik przedstawił do zatwierdzenia przez Zarząd wypracowany przez powołany zespół ogólny zakres przeróbki "Gedanii". Po rozważeniu szeregu proponowanych przez projektantów wersji przebudowy jachtu, uwzględniających wprowadzane na bieżąco uwagi armatora oraz wykonawcy prac kadłubowych, Zarząd zatwierdził plan generalny jachtu po przebudowie, który następnie został zatwierdzony przez PRS.

W październiku i listopadzie, niezależnie od prowadzonych prac konstrukcyjno–projektowych trwały prace kadłubowe (głównie demontaż części rufowej, zakupy materiałowe, przygotowania technologiczne do wykonania nowej części rufowej), które zaowocowały tym, że w momencie zatwierdzenia dokumentacji można było przystąpić do realizacji prac montażowych w miarę otrzymywania z biura konstrukcyjnego dokumentacji szczegółowej. Zaawansowanie prac pozwoliło na ustalenie pierwszego realnego terminu wodowania i przekazania kadłuba armatorowi na luty 2003.

Wszystkie wydatki związane z przebudową "Gedanii" księgowane są na wydzielonym subkoncie, co umożliwia ich bieżącą kontrolę. Koszt, najogólniej mówiąc, prac kadłubowych, które doprowadzą do zwodowania jachtu wraz z kosztem projektu całej przebudowy jachtu mieści się w wyznaczonym przez Radę STAP limicie wydatków. Całkowity koszt zakupu i przebudowy "Gedanii" powinien się zamknąć w kwocie ok. 1, 2–1,5 miliona zł.

2003

Posiedzenie Rady STAP odbyło się 8 marca. W sprawozdaniu Zarządu, oprócz rutynowych informacji o jego pracy, eksploatacji "Pogorii" i stanie finansów, szczegółowo przedstawiono sprawy rekonstrukcji "Gedanii" oraz zmian w międzynarodowym ruchu żeglarskim i udziału STAP w tych zmianach.  Te ostatnie stały się przedmiotem chaotycznej i burzliwej dyskusji, co było zrozumiałe ze względu na stopień komplikacji procesu przekształcania ISTA (International Sail Training Association), będącej w rzeczywistości spółką o nazwie International STA Ltd stanowiąca własność brytyjskiej organizacji non-profit Sail Training Association (STA), w prawdziwie międzynarodowe stowarzyszenie Sail Training International (STI). Prezes Zarządu Piotr Kołodziejczyk zwrócił się do Rady o zatwierdzenie udziału STAP w nowej organizacji (STI) oraz osoby, która będzie reprezentowała w niej STAP. Wątpliwości członków Rady budziła przyjęta droga przejścia od ISTA do STI poprzez zarejestrowaną w Belgii spółkę STI Events, której statut napisano w języku flamandzkim, a w której udziały objął na rzecz STAP mianowany przez Zarząd przedstawiciel Andrzej Szlemiński. Prezydent Leszek Wiktorowicz zaproponował wybór przedstawiciela STAP w STI przez Radę. W wyniku tajnego glosowania przedstawicielem STAP został Andrzej Szlemiński.

Na wniosek Przewodniczącego KR, uzasadnionego ilością zadań komisji, wybrano dodatkowych członków Komisji Rewizyjnej w osobach Kazimierza Ostojewskiego i Jacka Truszkowskiego.

Zimowa, wiosenna i jesienna eksploatacja STS "Pogoria" odbywała się w oparciu o bazę w Yacht Club Italiano w Genui. W tym okresie odbyły się rejsy  organizowane przez stowarzyszenie Edukacja pod Żaglami na trasie Genua - Malta - Tunis -Barcelona - Genua na przełomie stycznia i lutego oraz Świnoujście - Lizbona - Barcelona - Genua na przełomie października i listopada. Od maja do połowy września "Pogoria" pływała z młodzieżą po Bałtyku i morzu Północnym oraz wzięła udział w The Cutty Sark Tall Ships Races na trasie Gdynia - Turku (kpt. Witold Zdrojewski) i Ryga - Travemünde (kpt. Wiesław Tarełko).

W połowie września statek został skierowany do Gdańskiej Stoczni Remontowej, gdzie przeprowadzono remont klasowy, w czasie którego zrealizowano bardzo szeroki zakres prac. Między innymi wymieniono wentylatory i agregaty prądotwórcze oraz, wymuszoną koniecznością rozebrania kanałów wentylacyjnych na rufie, całkowitą przebudowę salonu i kabiny kapitańskiej. Część prac wykonano przy pomocy młodzieży, która pływała na statku, co oprócz obniżki kosztów miało też walor wychowawczy.

W roku 2003 nasze stowarzyszenie było, na mocy umowy zawartej z Gdynią, organizatorem zlotu żaglowców i jachtów w ramach The Cutty Sark Tall Ships Races. Do realizacji tego przedsięwzięcia zarząd STAP poprzedniej kadencji powołał Zespół Organizacyjny z Piotrem Kołodziejczykiem jako dyrektorem. W fazie realizacyjnej w zespole tym wydzielono Biuro Organizacyjne z Andrzejem Szlemińskim jako jego dyrektorem oraz Zespół Obsługi Prawno-Administracyjnej pod kierownictwem Marka Klebana. W BO zatrudnieni byli Sławek Marcinkowski i Ryszard Płużyczka, a istotny udział w pracy ZO mieli Marcin Jażdżewski - koordynator wejścia i ustawienia jednostek i Jędrzej Czajkowski - organizator i koordynator ( przy współpracy Czesława Dyrcza ) bardzo wysoko ocenionej Parady Żagli na zakończenie imprezy.

W zlocie wzięło udział 87 jednostek, w tym 12 żaglowców klasy A z załogami liczącymi łącznie 2677 osób. Udział publiczności policja oceniła na około 1.200.000 osób, które odwiedziły teren imprezy w czasie 4 dni jej trwania. W czasie imprezy Gdynię odwiedził Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, z którym przedstawiciele zespołu organizacyjnego spotkali się na ORP "Błyskawica" i Prezes Rady Ministrów Leszek Miller. Tak więc impreza była sukcesem propagandowym, dobrze została oceniona pod względem organizacyjnym, ale sprawiła zawód w zakresie zasilenia kasy STAP ponieważ uzyskaliśmy zaledwie 60 tysięcy złotych nadwyżki wpływów nad wydatkami z tytułu jej organizacji. Za organizację imprezy stowarzyszenie nasze otrzymało nagrodę Miasta Gdyni za "Wydarzenie Roku" oraz zostało wraz z Gdynią nominowane do Nagrody im. Leonida Teligi przyznawanej przez miesięcznik "Żagle" w kategorii "popularyzacja żeglarstwa".

Rok 2003 był też drugim rokiem prac przy rekonstrukcji "Gedanii". Zakonserwowany i pomalowany kadłub, w stanie nie wymagającym dalszych prac naruszających powłokę malarską  został zwodowany 15 maja. Główne prace wewnątrz jachtu związane były z montażem silnika głównego, agregatu, maszynki sterowej i zbiorników. Prace przebiegały z różnym natężeniem, które zależało od możliwości finansowych STAP i możliwości wykonawczych firmy realizującej te prace.

W listopadzie Zarząd wydelegował Andrzeja Szlemińskiego, który dostał również upoważnienie Marynarki Wojennej do reprezentowania ORP "Iskra", na konferencję American Sail Training Association do Providence w celu nawiązania kontaktów z organizatorami i rozpoznania możliwości wzięcia udziału przez "Pogorię" i "Iskrę" w cyklu imprez na wschodnim wybrzeżu USA i Kanady o wspólnej nazwie Tall Ships Challenge.

2004

Posiedzenie Rady STAP odbyło się 2 kwietnia. Po odczytaniu sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej wywiązała się dyskusja,  w której adm. Jędrzej Czajkowski i kpt. Andrzej Drapella wyrażali wątpliwości co do opłacalności udziału "Pogorii" w Tall Ships Challenge mimo zapewnionych kontraktami wpływów od organizatorów w portach amerykańskich w wysokości 75.000 dolarów, które według przewidywań Zarządu powinny wzrosnąć do 100.000 dolarów. Po dyskusji zebrani przyjęli sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz projekt budżetu oraz zmiany w statucie umożliwiające uzyskanie przez STAP statusu organizacji pożytku publicznego. Ponadto na wniosek adm. Jędrzeja Czajkowskiego i adm. Piotra Kołodziejczyka nadano honorowe członkowstwo  Akademii Morskiej, Akademii Marynarki Wojennej i Marynarce Wojennej RP, a także przyjęto wniosek o ustanowieniu odznaczenia "Zasłużony dla STAP" i "Honorowego Członka STAP".

W maju Nagrodę im Leonida Teligi w dziedzinie popularyzacji żeglarstwa, przyznaną STAP i Miastu Gdynia za organizację zlotu uczestników The Cutty Sark Tall Ships Races, odebrali Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek i przedstawiciele STAP Marek Kleban i Andrzej Szlemiński.

Od stycznia do kwietnia "Pogoria" pływała w rejsach po morzu Śródziemnym w oparciu o bazę w Genui i wymiany załóg autokarami. Jeden z rejsów organizowało stowarzyszenie Edukacja pod Żaglami. W końcu kwietnia "Pogoria" popłynęła z Genui przez Baleary do Villanova (kpt. Adam Busz),  Casablanki (kpt. Maciej Leśny ),  Las Palmas (kpt. Andrzej Szlemiński) i Jacksonville (kpt. Adam Jasser) gdzie 10 czerwca dołączyła do Tall Ships Challenge. W etapie Jacksonville - Charleston - Philadelphia, który trwał do 3 lipca, kapitanem był Bronisław Tarnacki. Następne dwa etapy Philadelphia - Greenport - Newport - New London (wymiana załogi 24 lipca ) - Halifax - Arichat - Sydney (Nova Scotia) - Greenport ( 18 sierpnia ) prowadził  Andrzej Szlemiński.

W etapach po stronie amerykańskiej i w rejsie powrotnym przez Atlantyk "Pogoria" pływała ze średnim wykorzystaniem 3/4 miejsc dla załogi szkolnej przez osoby przybywające z Polski. Powodem niskiej frekwencji był znaczny w stosunku do lat poprzednich wzrost cen biletów lotniczych. Akcja rekrutacyjna prowadzona wśród Polonii amerykańskiej też nie poprawiła sytuacji w znaczący sposób. Tym niemniej wynik finansowy wyprawy był dodatni ponieważ wpływy z kontraktów portowych wyniosły 107.000 dolarów.

W rejsie powrotnym przez Atlantyk, kapitanem "Pogorii" był Mario Sas-Bojarski, który przez Azory i Malagę doprowadził statek do Villanova. Tam przekazał dowództwo kpt. Adamowi Buszowi, który  doprowadził "Pogorię" do Genui zamykając w ten sposób letnią pętlę, którą rozpoczął. A Biuro Armatorskie, kierowane przez Marka Klebana, z powodzeniem uporało się się z logistycznym problemem dorocznego przeglądu PRS i uzyskania Karty Bezpieczeństwa bez wyłączania żaglowca z eksploatacji i na dodatek operującego poza Bałtykiem.

W 2004 roku "Pogorię" eksploatowaliśmy przez 359 dni, a w 30 rejsach wzięło udział około 1450 osób.

Organizacja udziału POGORII  w Tall Ships Challenge 2004, była sporym wyzwaniem. Koordynatorem i głównym wykonawcą tych działań był Andrzej Szlemiński. Najistotniejsze z nich dotyczyły dwóch kwestii: zapewnienia akceptacji udziału POGORII w imprezie przez amerykański i kanadyjski Coast Guard oraz sprostanie zwiększonym wymaganiom bezpieczeństwa w związku z wprowadzeniem w życie wymagań kodeksu ISPS ( International Ships and Ports Security  Code ); wynegocjowania i realizacji kontraktów portowych z organizatorami imprezy w poszczególnych portach, co pozwoliło na zapewnienie finansowania udziału w imprezie.

"Gedania" została wprowadzona do eksploatacji 17 czerwca. Ponieważ w księgowości wyodrębniono specjalne konto, więc wiadomo, że całkowity koszt ponownego wprowadzenia jachtu do eksploatacji, łącznie z kosztem zakupu kadłuba, wyniósł 2 044 667 złotych, a środki na ten cel pochodziły w całości z działalności armatorskiej prowadzonej na "Pogorii". W pierwszych miesiącach eksploatacji "Gedania" realizowała plan rejsów równolegle z "Pogorią" wykorzystując magazynowe i techniczne zaplecze na statku. Tak więc jacht wziął udział w Tall Ships Races i wspólnym rejsie do Irlandii, a następnie popłynął na morze Śródziemne i w oparciu o bazę w Imperii pływał w krótkich rejsach w rejonie Riwiery Francuskiej.

W zakresie współpracy międzynarodowej wzięliśmy udział w opracowaniu polskiej wersji językowej (tłumaczenie i nagranie ścieżki dźwiękowej) wyprodukowanych przez STI filmów promujących „sail training” i Tall Ships Races. Filmy te narodowe organizacje otrzymują bezpłatnie z prawem wykorzystania w swojej działalności jako narzędzia marketingowego. Współpraca w przygotowywaniu przez STI Międzynarodowego Rejestru Portów „życzliwych” dla żaglowców polegała na przetłumaczeniu i rozprowadzeniu opracowania pod tytułem „Port Guide”, precyzującego wzajemne oczekiwania żaglowców i portów oraz zebraniu i przekazaniu do STI  danych dotyczących portów polskich. Przedstawicielem STAP  w Class A Tall Ships Forum, które jest „wspólnym głosem” żaglowców klasy A, jest Henryk Śniegocki. Najważniejszym celem Forum jest doprowadzenie do takich zmian w międzynarodowych przepisach żeglugowych, które pozwolą na bezpieczną, ale i nie sprawiającą armatorom nadmiernych i niepotrzebnych kłopotów eksploatację dużych żaglowców. Pierwszym krokiem do tego celu ma być doprowadzenie do takich zmian w konwencji SOLAS, aby możliwa była rejestracja żaglowców szkolnych jako statków specjalnego przeznaczenia ( co obecnie niektóre administracje morskie uważają za możliwe ) z jednoczesnym zniesieniem wymagania, aby załogi szkolne stanowili przyszli zawodowi marynarze.

Nie wdając się w szczegóły trudności w rozwiązaniu pierwszej kwestii trzeba powiedzieć, że po zgromadzeniu niezbędnej wiedzy, na skutek prowadzonej z udziałem ASTA korespondencji, uzyskaliśmy akceptację US Coast Guard dla wizyt POGORII w portach na trasie imprezy (w innych portach oraz w przypadku indywidualnego rejsu nie uzyskalibyśmy jej wcale) oraz złagodzenie wymagań związanych z ISPS. Pomimo wspomnianego złagodzenia wymagań zmuszeni byliśmy do opracowania dla „Pogorii” uproszczonego dokumentu tzw „Ship Security Plan”, który musiał uzyskać (i uzyskał) akceptację Coast Guard’u. Uzyskanie tej akceptacji wiązało się z koniecznością zorganizowania przeszkolenia członków załogi stałej w zakresie ISPS oraz kapitanów i oficerów w celu uzyskania dodatkowych świadectw zgodnych z konwencją STCW ( Standarts of Training, Certification and Watchkeeping). Ogromną pomoc w tym zakresie uzyskaliśmy od Szkoły Morskiej Gdynia Sp. z o.o. której dyrektorem jest członek STAP kpt ż.w. Alfred Naskręt. Wartość sponsoringu ze strony tej instytucji, w postaci bezpłatnego przeszkolenia skierowanych przez STAP osób, wyniosła około 20.000 złotych.

W odróżnieniu od imprez organizowanych przez STI w Europie, gdzie kontrakty z portami na rzecz wszystkich uczestniczących jednostek podpisuje STI, w Ameryce każda jednostka negocjuje i podpisuje te kontrakty oddzielnie. Warto dodać, że w sprawie kontraktów portowych reprezentowaliśmy, na mocy porozumienia z Marynarką Wojenną, interesy ORP ISKRA, co pozwoliło na sfinansowanie wymiany podchorążych drogą lotniczą oraz uzyskanie nadwyżki finansowej, która została przeznaczona na potrzeby okrętu.

W międzyczasie prowadzono działania na rzecz rekonstrukcji "Gedanii". Ich koordynatorem z ramienia Zarządu był nadal Mario Sas-Bojarski. Na przebieg prac na jachcie miała wpływ sytuacja finansowa, która nie pozwalała na ich przyspieszenie. Również zabiegi mające na celu pozyskanie sponsora dla tego przedsięwzięcia nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. W lipcu jacht został przeholowany do Jacht Klubu Stoczni Gdańskiej w Pleniewie i tam prowadzono prace szkutnicze i wybudowę wnętrza.

2005

Posiedzenie Rady STAP odbyło się 16 kwietnia. Po przedstawieniu sprawozdania Zarządu przez Prezesa Piotra Kołodziejczyka i sprawozdania Komisji Rewizyjnej przez jej członka Mirosława Łukawskiego wywiązała się dyskusja dotycząca głównie ubiegłorocznej wyprawy "Pogorii" do Ameryki. Uczestniczący w dyskusji Henryk Czajkowski i Marcin Jażdżewski domagali się przedstawienia oddzielnego rozliczenia tego rejsu, co według Skarbnika Wiesława Tarełki nie było w tym momencie możliwe. Przed postulowanym przez Macieja Leśnego rozdzieleniem działalności statutowej od armatorskiej,  popartym między innymi przez Andrzeja Marczaka, przestrzegał Henryk Czajkowski, którego zdaniem wydzielenie działalności gospodarczej prowadzi do jej opodatkowania. Wniosek o absolutorium dla Zarządu przyjęto jednogłośnie. Ponadto przyjęto uchwałę o nadaniu członkostwa honorowego Janowi Kozłowskiemu i wniosek Prezydenta Leszka Wiktorowicza obligujący Zarząd do przedstawienia na następnym posiedzeniu Rady szczegółowego sprawozdania merytoryczno-finansowego z rejsu do USA w 2004 roku.

Jak co roku w okresie jesień-zima-wiosna "Pogoria" pływała po morzu Śródziemnym w oparciu o bazę w Genui. Wiosną i jesienią odbyły się dwa miesięczne rejsy organizowane przez stowarzyszenie Edukacja pod Żaglami. W połowie czerwca, po powrocie na Bałtyk statek został wprowadzony do Gdańskiej Stoczni Remontowej w celu przeprowadzenia remontu układu napędowego i konserwacji kadłuba.  Latem "Pogoria" uczestniczyła w The Cutty Sark Tall Ships Races na trasie Waterford - Cherbourg (kpt. Andrzej Marczak) i Cherbourg - Newcastle - Fredrikstad (kpt. Andrzej Szlemiński). W czasie tego ostatniego rejsu zaplanowano nakręcenie filmu szkoleniowego i zaokrętowano trzyosobową ekipę filmową. Bardzo trudne warunki żeglugi w regatach Newcastle - Fredrikstad, gdzie żeglowano całą drogę halsując pod wschodnie wiatry o sile 7 - 9 0B spowodowały, że nie udało się nakręcić całego zaplanowanego materiału szkoleniowego. W rezultacie bardzo tanio powstał film promocyjno - szkoleniowy z wykorzystaniem materiału nakręconego w portach w czasie imprezy. W 2005 roku na "Pogorii" zorganizowano 35 rejsów w których wzięło udział 1648 osób.

"Gedania" została wprowadzona do eksploatacji 17 czerwca. Ponieważ w księgowości wyodrębniono specjalne konto, więc wiadomo, że całkowity koszt ponownego wprowadzenia jachtu do eksploatacji, łącznie z kosztem zakupu kadłuba, wyniósł 2 044 667 złotych, a środki na ten cel pochodziły w całości z działalności armatorskiej prowadzonej na "Pogorii". W pierwszych miesiącach eksploatacji "Gedania" realizowała plan rejsów równolegle z "Pogorią" wykorzystując magazynowe i techniczne zaplecze na statku. Tak więc jacht wziął udział w Tall Ships Races i wspólnym rejsie do Irlandii, a następnie popłynął na morze Śródziemne i w oparciu o bazę w Imperii pływał w krótkich rejsach w rejonie Riwiery Francuskiej.

W zakresie współpracy międzynarodowej wzięliśmy udział w opracowaniu polskiej wersji językowej (tłumaczenie i nagranie ścieżki dźwiękowej) wyprodukowanych przez STI filmów promujących „sail training” i Tall Ships Races. Filmy te narodowe organizacje otrzymują bezpłatnie z prawem wykorzystania w swojej działalności jako narzędzia marketingowego. Współpraca w przygotowywaniu przez STI Międzynarodowego Rejestru Portów „życzliwych” dla żaglowców polegała na przetłumaczeniu i rozprowadzeniu opracowania pod tytułem „Port Guide”, precyzującego wzajemne oczekiwania żaglowców i portów oraz zebraniu i przekazaniu do STI  danych dotyczących portów polskich. Przedstawicielem STAP w Class A Tall Ships Forum, które jest „wspólnym głosem” żaglowców klasy A, jest Henryk Śniegocki. Najważniejszym celem Forum jest doprowadzenie do takich zmian w międzynarodowych przepisach żeglugowych, które pozwolą na bezpieczną, ale i nie sprawiającą armatorom nadmiernych i niepotrzebnych kłopotów eksploatację dużych żaglowców. Pierwszym krokiem do tego celu ma być doprowadzenie do takich zmian w konwencji SOLAS, aby możliwa była rejestracja żaglowców szkolnych jako statków specjalnego przeznaczenia ( co obecnie niektóre administracje morskie uważają za możliwe ) z jednoczesnym zniesieniem wymagania, aby załogi szkolne stanowili przyszli zawodowi marynarze.

 

Część II (2006 - ....)

 

W opracowaniu.

 

Część III (.... - ....)

 

W opracowaniu.