STATUT STOWARZYSZENIA

The Sail Training Association Poland

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Numer KRS: 0000082857

Stan na dzień 28.04.2014

 

Informacja odpowiadającą aktualnemu odpisowi Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dane o wcześniejszej rejestracji: REJESTR STOWARZYSZEŃ 934 SAD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU WYDZ. I CYWILNY

 

 

SPIS TREŚCI

Rozdział I – Postanowienia wstępne

Rozdział II - Cele i środki działania 

Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki 

Rozdział IV - Władze STAP 

RADA 

ZARZĄD

KOMISJA REWIZYJNA 

Rozdział V - Majątek STAP 

Rozdział VI - Zmiana statutu i rozwiązanie się STAP

 

 

Rozdział I - Postanowienia wstępne

§ 1

Stowarzyszenie The Sail Training Association – Poland zwane w dalszych postanowieniach statutu STAP jest klubem sportowym działającym zgodnie z Ustawą z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach.

 

§ 2

 1. Terenem działania STAP jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a także pokłady polskich żaglowców w trakcie ich podróży zagranicznych. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami RP, jeżeli jest to potrzebne do realizacji celów statutowych.
 2. Siedzibą STAP jest miasto Gdynia.

 

§ 3

Działalność STAP opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

§ 4

Stowarzyszenie STAP posługuje się pieczęcią okrągłą z napisem "THE SAIL TRAINING ASSOCIATION - POLAND".

Stowarzyszenie posiada odznakę członkowską oraz proporzec.

Wzór odznaki i proporca zatwierdza Rada Stowarzyszenia.

 

§ 4a

STAP prowadzi działalność społecznie użyteczną stanowiącą działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Rozdział II - Cele i środki działania

§ 5

Celem STAP jest:

 1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 2. ochrona dóbr kultury i tradycji morskich oraz sztuki żeglowania
 3. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 4. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
 5. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 6. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 7. promocja i organizacja wolontariatu,
 8. działalność charytatywną,
 9. działalność na rzecz mniejszości narodowych
 10. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 11. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe i inne o zbieżnych ze STAP celach statutowych.

 

§ 6

Cele określone w § 5 STAP realizuje przez:

 1. Nawiązywanie kontaktów i pozyskiwanie sympatyków wśród przedsiębiorstw gospodarki morskiej oraz firm, instytucji gospodarczych, handlowych, kulturalnych, społecznych, szkół itp.
 2. Wskazywanie możliwości dokonywania określonych świadczeń rzeczowych, organizacyjnych, kulturalnych, naukowych bądź finansowych na rzec z STAP i żaglowców szkolnych przez podmioty, o których mowa w ust. 1.
 3. Wymiana doświadczeń z bratnimi towarzystwami i organizacjami zagranicznymi, śledzenie kalendarza międzynarodowych imprez żeglarskich (gospodarczych, kulturalnych, sportowych, rocznicowych) w dostępnych portach świata pod kątem szkoleniowego, turystycznego i sportowego wykorzystania żaglowców.
 4. Otwartość na kontakty ze środkami masowego przekazu, organizowanie spotkań i imprez poświęconych kulturze morskiej.
 5. Rozwój kontaktów koleżeńskich i integrowanie członków STAP.
 6. Przyznawanie nagród, medali, stypendiów osobom, które wyróżniają się wyjątkowymi zasługami w krzewieniu idei zgodnych z ideami STAP.
 7. Organizowanie regat żaglowców szkolnych i podobnych im jednostek, które będą obsadzone młodymi ludźmi uczestniczącymi w morskim szkoleniu żeglarskim.
 8. Aranżowanie spotkań, zawodów i współzawodnictwa pomiędzy załogami żaglowców.
 9. Aranżowanie współzawodnictwa sportowego w każdej formie o charakterze żeglarskim bądź morskim, które pomocne będzie w propagowaniu szkolenia na morzu.
 10. Aranżowanie wystaw, odczytów, spotkań, obrazujących wiedzę na temat sztuki żeglarskiej, wiedzy morskiej i szkolenia żeglarskiego, w tym także działań pod wodą, na lądzie i w powietrzu, które mają związek z morzem.
 11. Nawiązywanie współpracy z zagranicznymi organizacjami o zbieżnych celach statutowych.
 12. Promocję wiedzy morskiej i szkolenie żeglarskie przy wykorzystaniu do tego celu żaglowców i jachtów.
 13. Organizowanie systemu sponsoringu dla realizacji celów statutowych i promocja firm wspierających działalność STAP
 14. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie i w rozmiarach służących realizacji celów statutowych

 

Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkowie STAP dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. wspierających
 3. honorowych.

§ 8

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być obywatele polscy bądź cudzoziemcy, którzy pragną wnieść swój wkład w urzeczywistnianie celów STAP i złożą pisemną deklarację o przystąpieniu do STAP oraz zostaną wprowadzeni przez dwóch członków zwyczajnych.
 2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Rady, podjętej większością 2/3 głosów.

 

§ 9

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna bądź fizyczna, która dla poparcia działalności STAP zadeklaruje stałą składkę pieniężną bądź pomoc rzeczową.
 2. Postanowienie § 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

§ 10

 1. Członkiem honorowym może być osoba prawna bądź fizyczna, szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów STAP.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Rady.

 

§ 11

 1. Członkowie zwyczajni i honorowi maja prawo:
  1. czynnego i biernego wyboru do władz STAP
  2. korzystania z pomocy i urządzeń STAP
  3. zgłaszanie wniosków dotyczących działalności STAP.
 2. Członkom wspierającym – osobom fizycznym oraz upoważnionym przedstawicielom członków wspierających – osób prawnych zasiadających w Radzie przysługują uprawnienia wymienione w pkt. 1 ust. 2 i 3.
 3. Prawo noszenia znaczka stowarzyszenia przysługuje członkom zwyczajnym i honorowym oraz członkom wspierającym – osobom fizycznym i przedstawicielom członków wspierających – osób prawnych zasiadających w Radzie.
 4. Członek wspierający może otrzymać prawo noszenia znaczka STAP na podstawie uchwały Rady.

 

§ 12

Członkowie STAP są obowiązani:

 1. aktywie uczestniczyć w realizacji celów STAP
 2. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz STAP
 3. regularnie płacić składkę członkowską.

 

§ 13

Członkostwo wygasa przez:

 1. dobrowolne wystąpienie z STAP zgłoszone na piśmie
 2. skreślenie z listy członków z powodu niepłacenia składki członkowskiej przez okres jednego roku po każdorazowym rozpatrzeniu przez Radę
 3. skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych za czyn popełniony z niskich pobudek lub prawomocne orzeczenie przez Izbę Morską pozbawienia na zawsze prawa wykonywania zawodu lub funkcji członka załogi statku morskiego
 4. śmierć członka
 5. ustanie osoby prawnej bądź instytucji

 

§ 14

W celu rozpatrywanie spraw dotyczących postaw etycznych oraz sporów pomiędzy członkami STAP, Rada powołuje Sąd Koleżeński. Działanie Sądu Koleżeńskiego określa Regulamin uchwalony przez Radę.

 

Rozdział IV - Władze STAP

§ 15

 1. Władzami STAP są:
  1. Rada
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja władz STAP trwa 4 lata.

RADA

 

§ 16

 1. Rada jest najwyższą władzą STAP.
 2. Zebrania Rady zwoływane są jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Członkami Rady są członkowie zwyczajni, członkowie wspierający - osoby fizyczne oraz jednoosobowi przedstawiciele członków wspierających - osób prawnych.
 4. Pracą Rady kieruje Prezydium składające się z Prezydenta STAP, Vice – Prezydentów, których liczbę ustala Rada oraz Sekretarza.

 

§ 17

Do kompetencji Rady należy:

 1. uchwalanie programu działania STAP
 2. wybór Prezydenta, Vice Prezydentów i Sekretarza
 3. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 4. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 5. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz członków Rady
 6. uchwalanie zmian statutu
 7. ustalanie regulaminów wewnętrznych Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich
 9. ustalanie budżetu STAP
 10. udzielanie absolutorium Zarządowi STAP
 11. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania STAP
 12. podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Rady.

 

§ 18

 1. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Prezydenta, co najmniej raz w roku.
 2. O terminie zwyczajnego posiedzenia Rady wraz z proponowanym porządkiem obrad Sekretarz zawiadamia członków Rady, co najmniej na 30 dni przed terminem posiedzenia.

 

§ 19

 1. Nadzwyczajne posiedzenie Rady jest zwoływane:
  1. na wniosek Prezydenta
  2. na wniosek Zarządu
  3. na wniosek Komisji Rewizyjnej
  4. na pisemny wniosek, co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków
 2. Prezydent zwołuje nadzwyczajne posiedzenie w  terminie 30 dni od otrzymania wniosku, a Sekretarz zawiadamia Członków Rady o jego terminie, na co najmniej 30 dni przed posiedzeniem.

 

§ 20

W posiedzeniach Rady udział biorą:

 1. z głosem decydującym - członkowie Rady
 2. z głosem doradczym - osoby zaproszone.

 

§ 21

Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków na posiedzeniach zwołanych w pierwszym terminie oraz przy obecności, co najmniej 1/4 ogólnej liczby jej członków na posiedzeniach zwołanych w terminie dodatkowym, jeżeli w pierwszym terminie nie była obecna wystarczająca do podjęcia prawomocnych decyzji liczba członków Rady.

 

ZARZĄD

 

§ 22

 1. Zarząd składa się z 5 – 9 osób, w tym:
  • Prezesa
  • Wiceprezesa
  • Sekretarza
  • Skarbnika
  • Członków Zarządu
 2. W czasie kadencji Zarząd może dokonywać uzupełnienia swojego składu drogą kooptacji do 1/3 ilości członków Zarządu.
 3. Prezes Zarządu jest upoważniony do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia.

 

§ 23

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizowanie uchwał Rady
 2. sporządzanie planów działalności i budżetu STAP
 3. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych STAP
 4. reprezentowanie STAP w stosunku do innych instytucji i organizacji
 5. podejmowanie uchwał w sprawach nienależących do właściwości innych władz Stowarzyszenia.

 

§ 24

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów przy obecności, co najmniej ½ liczby jej członków.

 

§ 25

Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Radę.

 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej STAP.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków i wybiera spośród swojego składu drogą kooptacji do 1/3 ilości członków Komisji.
 3. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać wynagrodzenia.

 

§ 27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki majątkowej STAP
 2. kontrola opłacania składek członkowskich
 3. składnie sprawozdania na posiedzeniu Rady wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. przedstawianie Radzie i Zarządowi wniosków w sprawach działalności STAP.

§ 28

 1. Kontrola całokształtu działalności STAP odbywa się, co najmniej raz do roku.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej ½ ogólnej liczby członków Komisji

 

Rozdział V - Majątek STAP

§ 29

 1. Majątek STAP stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
 2. Na fundusz składają się:
  • wpływy z wpisowego i składek
  • wpływy z działalności gospodarczej
  • dotacje
  • zapisy i darowizny
 3. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są działający wspólnie Prezes Zarządu lub Vice Prezes wraz z jednym z pozostałych członków Zarządu.
 4. Wszelkie dochody stowarzyszenia są w całości przeznaczone na realizację celów statutowych
 5. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań w stosunku do członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 6. Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 7. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 8. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie.

§ 29a

Zakres działalności gospodarczej Stowarzyszenia obejmuje wg. Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

 1. Usługi pośrednictwa w sprzedaży maszyn, urządzeń przemysłowych, statków, samolotów, pozostałych pojazdów latających
 2. Usługi w zakresie handlu detalicznego prowadzonego poza siecią sklepową,
 3. Przewozy taksówkowe oraz usługi wynajmowania samochodów osobowych z kierowcą
 4. Transport lądowy pasażerski i pozostały
 5. Transport morski
 6. Działalność organizatorów turystyki
 7. Działalność turystyczna pozostała
 8. Usługi dzierżawy lub wynajmu samochodów osobowych oraz furgonetek do 3,5t bez kierowcy
 9. Usługi dzierżawy lub wynajmu statków bez załogi
 10. Usługi reklamowe
 11. Działalność związana z organizacją targów i wystaw
 12. Usługi komercyjne pozostałe
 13. Usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy, pilotażu i żeglarstwa
 14. Usługi kształcenia dorosłych gdzie indziej niesklasyfikowane
 15. Całodobowa opieka wychowawcza dla młodzieży
 16. Usługi świadczone przez pozostałe organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane
 17. Działalność związana ze sportem pozostała
 18. Działalność rekreacyjna gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 30

Zasady prowadzenia gospodarki majątkowej i działalności gospodarczej STAP ustala Rada.

 

Rozdział VI - Zmiana statutu i rozwiązanie się STAP

§ 31

 1. Zmiana statutu i rozwiązanie STAP wymaga uchwały Rady, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1/2 liczby jej członków.
 2. W razie podjęcia przez Radę uchwały o rozwiązaniu STAP, Rada decyduje o przeznaczeniu majątku STAP i powołuje komisję likwidacyjną

 

SEKRETARZ  STAP -  Jan Goździkowski

P R E Z Y D E N T STAP -  Piotr Kołodziejczyk